ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 20/4/2015 έχοντας υπόψη την αριθμ. Φ.122.5/48/179398/Ζ2/6-11-2014 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 και του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν,  αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ.407/80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, προκειμένου να καλυφθούν αντίστοιχα, διδακτικές ανάγκες του μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του 8ου Εξαμήνου Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.

 

Αίτηση Υποψηφιότητας                       Πρόσκληση Ενδιαφέροντος