Προσφερόμενες Μεταπτυχιακές Κατευθύνσεις

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» στις εξής κατευθύνσεις:

I.  Υδατικοί Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος

II.   Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων

III.  Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Το Π.Μ.Σ. απονέμει τίτλο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση στη μελέτη των φυσικών πόρων, τον αναπτυξιακό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τα έργα υποδομής, η γεωπληροφορική και η γεωργική μηχανική. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στους υδατικούς, εδαφικούς πόρους και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, στον αναπτυξιακό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στα έργα υποδομής, στην πρόληψη από φυσικούς κινδύνους, στη χωρική ανάλυση και στη γεωπληροφορική.

Για τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής και για επιπρόσθετες πληροφορίες στο ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ:

Κόστος κύκλου σπουδών : 1800 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. στον κ. Αχιλλέα Αναστασίου, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210529 4040, 210529 4044, e-mail:pms@aua.gr