Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ).

Η Συνέλευση μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα, αφού εξετάσει το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης των υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), να τους υποχρεώσει να παρακολουθήσουν επιτυχώς, ως υπεράριθμα, προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα που δεν έχουν διδαχθεί.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, διαλέξεων και εργασιών υπαίθρου. O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης τους Τμήματος. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της παράτασης που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ΠΜΣ παρέχεται και ως μερικής φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από πρόταση της ΣΕ και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.