Εξοπλισμός εργαστηρίου | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εξοπλισμός εργαστηρίου

Εργαστηριακή υποδομή

Ο βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

 • Εργαστηριακούς πάγκους και αναλώσιμο εξοπλισμό (αντιδραστήρια, γυαλικά και πλαστικά σκευη) με δυνατότητα εκπαίδευσης πολυμελών ομάδων φοιτητών
 • Εργαστηριακούς ανακινητές, ζυγούς, αναμείκτες, υδατόλουτρα, αποστακτήρες, πυραντήρια και επωαστικούς θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
 • Απαγωγούς
 • Φυγοκέντρους, αγωγιμόμετρα, πεχάμετρα, αντλίες, εδαφικούς δειγματολήπτες και μικροσυσκευές εργαστηριακών μετρήσεων
 • Σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας
 • Φασματοφωτόμετρα UV-VIS και IR
 • Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη και συσκευή υδριδίων
 • Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ
 • Συσκευή Richards
 • Συσκευές Kjeldahl
 • Συσκευή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)
 • Συστήματα αυτόματης συλλογής και καταγραφής δεδομένων (data loggers
 • Σταθμούς εργασίας, προσωπικούς υπολογιστές και περιφερειακά
 • Εξοπλισμό εργασίας πεδίου (δειγματολήπτες, λυσίμετρα, υγρασιόμετρα, τασίμετρα, συστήματα αξιολόγησης της διάβρωσης, τοπογραφικά όργανα).
 • Σχεδιαστήρια
 • Σύστημα επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και εκτυπωτές χαρτογραφικού υλικού

Το κύριο Λογισμικό απαρτίζεται από:

 • Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας & γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS)
 • Γλώσσες προγραμματισμού, πακέτα στατιστικών αναλύσεων & βοηθητικά πακέτα γραφείου