Κατηγορίες πτυχιούχων | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες Πτυχιούχων

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 16 (παρ. 1) του ν. 2327/95 και της υπ. αριθμ.  297/19.09.02 απόφαση της Συγκλήτου του ΓΠΑ.

2. Η ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα, αφού εξετάσει το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης των υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), να τους υποχρεώσει να παρακολουθήσουν επιτυχώς, ως υπεράριθμα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα που δεν έχουν διδαχθεί.

3. Ειδικά οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  297/19.09.2002 απόφαση της Συγκλήτου του ΓΠΑ, προεγγράφονται και παρακολουθούν σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζει η ΓΣΕΣ και αφού εξεταστούν επιτυχώς εγγράφονται αυτοδίκαια στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ.

 

Χρονική Διάρκεια

1.  Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση του ΜΔΕ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δυο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ενώ το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, διαλέξεων και εργασιών υπαίθρου. Σε αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) ή αίτηση Μεταπτυχιακού Φοιτητή και έγκριση από την ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση του ανωτέρω χρόνου ή της παράτασης που εδόθη χωρίς τη λήψη ΜΔΕ, αυτό συνεπάγεται τη διαγραφή του ΜΦ, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.

2. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) ημερολογιακά έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) ημερολογιακό έτος. Ο ανώτατος χρόνος για την ολοκλήρωση του ΔΔ για όλες τις περιπτώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εβδομήντα δύο (72) μήνες.