Πρόγραμμα σπουδών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Πρόγραμμα σπουδών

 

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημόσιου Τομέα ή από τον ιδιωτικό τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Τα σεμινάρια και οι διαλέξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ειδίκευσης θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα συγγραφής στην Αγγλική γλώσσα κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης. Πέραν τούτων, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε συμμετοχή στα σεμινάρια, διαλέξεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και εργασίες πεδίου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) εκ των οποίων εικοσιπέντε (25) ΠΜ αφορούν μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών, εικοσιπέντε (25) ΠΜ μαθήματα του Β΄ εξαμήνου σπουδών, τέσσερα (4) ΠΜ σεμινάρια και διαλέξεις, οκτώ (8) εργασίες πεδίου και εκπαιδευτικών εκδρομών και εικοσιοκτώ (28) ΠΜ για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται χρονικά ανά Κατεύθυνση ως εξής:


Πρόγραμμα Σπουδών (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1. Ειδικά θέματα Αρδεύσεων και Αρδευτικών συστημάτων

5

2. Περιβαλλοντική φυσική εδάφους και ποιότητα νερών

5

3. Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείριση Υδατικών πόρων

5

4. Μάθημα επιλογής

5

5. Μάθημα επιλογής

5

Σεμινάρια/Διαλέξεις

2

Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές

3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)         

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες

1. Υποβάθμιση γαιών και μέτρα προστασίας τους

5

2. Βιολογία-Οικολογία και γονιμότητα εδαφικού περιβάλλοντος

5

3. Μάθημα επιλογής

5

4. Μάθημα επιλογής

5

5. Μάθημα επιλογής

5

Σεμινάρια/Διαλέξεις

2

Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές

3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)        

30


 

Μαθήματα επιλογής

 

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Μαθήματα Επιλογής

Πιστωτικές μονάδες

1. Εφαρμογές στη Μικρομετεωρολογία – Βιοκλιματολογία

5

2. Ειδικά θέματα προσομοιώσεων στις Αρδεύσεις και στις Στραγγίσεις

5

3. Ειδικά θέματα Διαχείρισης Υδατικών πόρων

5

4. Ειδικά θέματα ποιότητας νερών

5

5. Προχωρημένη Υδρολογία

5

6. Γεωπεριβάλλον και Έργα Υποδομής

5

7. Αριθμητική ανάλυση

5

8. Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους

5

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Μαθήματα Επιλογής

Πιστωτικές μονάδες

1. Φυσικοχημικές διεργασίες στα εδάφη και ερμηνεία εδαφολογικών δεδομένων

5

2. Ειδικά θέματα αξιολόγησης εδαφών

5

3. Προληπτικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός

5

4. Ανάλυση συστημάτων Υδατικών πόρων

5

5 Ειδικά θέματα Εγγειοβελτιωτικών έργων

5

6. Ειδικά θέματα διαχείρισης αποβλήτων

5

7. Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στην γεωργία

5

8. Ειδικά θέματα Φυσικής Εδάφους

5

9. Προηγμένες αναλυτικές τεχνικές πετρωμάτων και γεωυλικών

5

10. Δίκαιο περιβάλλοντος

5

11. Οικονομικά περιβάλλοντος και φυσικών πόρων

5

 
 

Πρόγραμμα Σπουδών (Υποχρεωτικά Μαθήματα) 

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα

Πιστωτικές μονάδες

1. Γεωπεριβάλλον και Έργα Υποδομής

5

2. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

5

3. Περιβαλλοντική Γεωλογία -Γεωχημεία 

5

4. Μάθημα επιλογής

5

5. Μάθημα επιλογής

5

Σεμινάρια/Διαλέξεις

2

Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές

3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)     

30

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες

1. Φυσικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές

5

2. Προληπτικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

5

3. Υδρογεωλογία – Ποιότητα Νερών

5

4. Μάθημα επιλογής

5

5. Μάθημα επιλογής

5

Σεμινάρια/Διαλέξεις

2

Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές

3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)         

30

 

Μαθήματα επιλογής

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Μαθήματα Επιλογής

Πιστωτικές μονάδες

1. Εφαρμογές στην Μικρομετεωρολογια – Βιοκλιματολογία

5

2. Παλαιοπεριβάλλον-περιβαλλοντική μικροπαλαιοντολογία και παλαιοβοτανικές μέθοδοι

5

3.  Διαχείριση Έργων Υποδομής

5

4. Τηλεπισκόπηση

5

5. Εφαρμοσμένη μη χωρική Στατιστική ανάλυση

5

6. Βιοποικιλότητα της Ελλάδας

5

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Μαθήματα Επιλογής

Πιστωτικές μονάδες

1. Προηγμένες αναλυτικές τεχνικές πετρωμάτων και γεωυλικών

5

2. Ενεργός Τεκτονική – Σεισμική Επικινδυνότητα

5

3. Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική

5

4. Μακράς διάρκειας γεωμεταβολές

5

5. Εγγειοβελτιωτικά Έργα

5

6. Γεωαρχαιολογία

5

7. Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας της Ελλάδας

5

 
 


Πρόγραμμα Σπουδών (Υποχρεωτικά Μαθήματα) 

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα

Πιστωτικές μονάδες

1. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

5

2. Τηλεπισκόπηση

5

3. Μάθημα επιλογής

5

4. Μάθημα επιλογής

5

5. Μάθημα επιλογής

5

Σεμινάρια / Διαλέξεις

2

Εργασίες πεδίου / Εκπαιδευτικές εκδρομές

3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)        

30

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα

Πιστωτικές μονάδες

1. Επεξεργασία Διανυσματικών και Πλεγματικών Δεδομένων – Χωρική Μοντελοποίηση

5

2. Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική

5

3. Μάθημα επιλογής

5

4. Μάθημα επιλογής

5

5. Μάθημα επιλογής

5

Σεμινάρια / Διαλέξεις

2

Εργασίες πεδίου / Εκπαιδευτικές εκδρομές

3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)        

30

 

Μαθήματα επιλογής

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Μαθήματα Επιλογής

Πιστωτικές μονάδες

1. Βάσεις Δεδομένων

5

2. Εφαρμοσμένη μη Χωρική Στατιστική Ανάλυση

5

3. Συλλογή δεδομένων από τον αγρό – Γεωργία Ακριβείας

5

4. Γεωχωρικά Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνων Εδαφικών Πόρων

5

5. Εφαρμογές στην Μικρομετεωρολογία – Βιοκλιματολογία

5

6. Έμπειρα Συστήματα στηv Μελέτη των Φυσικών Πόρων

5

7. Γεωπεριβάλλον

5

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Μαθήματα Επιλογής

Πιστωτικές μονάδες

1. Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης & GIS

5

2. Προηγμένες Εφαρμογές GIS στην Υδρολογία και τα υδραυλικά έργα

5

3. Διαδικτυακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

5

4. Προληπτικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

5

5. Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

5

6. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

5

7. Φυσικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές

5