Πρόγραμμα σπουδών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Πρόγραμμα σπουδών

 

 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Τα σεμινάρια και οι διαλέξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ειδίκευσης και της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Υπάρχει όμως η δυνατότητα συγγραφής στην Αγγλική γλώσσα κατόπιν απόφασης της ΓΣΕΣ.

 1. Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συγκεντρώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) συνολικά Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ, ECTS) Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, εκ των οποίων εικοσιτέσσερις (24) ΠΜ αφορούν μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών, εικοσιτέσσερις (24) ΠΜ μαθήματα του Β΄ εξαμήνου σπουδών, έξι (6) ΠΜ σεμινάρια και διαλέξεις, δέκα (10) εργασίες πεδίου του Γ΄ εξαμήνου και εικοσιέξι (26) ΠΜ την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα, οι σεμιναριακές διαλέξεις, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) της κάθε κατεύθυνσης, περιλαμβάνει για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο (υποχρεωτικά και επιλογής, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε κατεύθυνσης). Η συμμετοχή στα σεμινάρια, διαλέξεις και εργασίες πεδίου του Γ΄ εξαμήνου είναι υποχρεωτική.

2. Το ΠΜΣ παρέχεται και ως μερικής φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης γίνεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά από πρόταση της ΣΕ και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων συμπληρώνεται με σεμινάρια και με διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες, καθώς επίσης με δυο έως τρεις εργασίες πεδίου (εκδρομές), σε θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα ολοκληρώνεται στη διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ. Όσον αφορά τα μαθήματα επιλογής, κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει πρόσθετα μαθήματα του ιδίου ή/ και άλλων κλάδων εξειδίκευσης του ΠΜΣ.

5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των εργαστηριακών ασκήσεων, των σεμιναρίων και των διαλέξεων είναι υποχρεωτική για όλους τους ΜΦ χωρίς καμία εξαίρεση.

6. Κάθε ΜΦ οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής των δυο εξαμήνων του ΠΜΣ και στο τέλος κάθε εξαμήνου εξετάζεται σε κάθε μάθημα. Ο τρόπος της διενέργειας των εξετάσεων και η αξιολόγηση του ΜΦ γίνεται από τα αρμόδια όργανα και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.

7. Πέραν των διδασκομένων μαθημάτων, κάθε ΜΦ υποχρεούται να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Μελέτη Ειδίκευσης. Το θέμα της και η διαδικασία αξιολόγησης ορίζεται από το Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται χρονικά ανά Κατεύθυνση ως εξής:


Πρόγραμμα Π.Μ.Σ.

1ο Εξάμηνο

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές μονάδες

Α) Υποχρεωτικά μαθήματα(υποχρεωτική επιλογή 2 μαθημάτων από τα ακόλουθα 3)
1. Ειδικά θέματα Αρδεύσεων και Αρδευτικών συστημάτων

3 + 2 δίωρα

6

2. Περιβαλλοντική φυσική εδάφους και ποιότητα νερών

3 + 2 δίωρα

6

3. Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείριση Υδατικών πόρων

3 + 2 δίωρα

6

Β) Μαθήματα επιλογής(επιλέγονται 2 μαθήματα από την γενική δεξαμενή μαθημάτων επιλογής)
1. Μάθημα επιλογής

3 + 2 δίωρα

6

2. Μάθημα επιλογής

3 + 2 δίωρα

6

 

2ο Εξάμηνο

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές Μονάδες

Α) Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Υποβάθμιση γαιών και μέτρα προστασίας τους

3 + 2 δίωρα

6

2. Βιολογία-Οικολογία και γονιμότητα εδαφικού περιβάλλοντος

3 + 2 δίωρα

6

Β) Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα από την γενική δεξαμενή μαθημάτων επιλογής)
3. Μάθημα επιλογής

3 + 2 δίωρα

6

4. Μάθημα επιλογής

3 + 2 δίωρα

6

 

3ο Εξάμηνο

Ώρες

Πιστωτικές Μονάδες

1. Σεμινάρια

3 χ 2ωρα

3

2. Διαλέξεις

3 χ 2ωρα

3

3. Εργασίες πεδίου

10

4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

26

 

Μαθήματα επιλογής

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Ι) Μαθήματα επιλογής από τους Υδατικούς πόρους

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές μονάδες

1. Ειδικά θέματα Μικρομετεωρολογίας

3 + 2 δίωρα

6

2. Προληπτικός σχεδιασμός και πρόβλεψη

3 + 2 δίωρα

6

3. Ειδικά θέματα προσομοιώσεων στις Αρδεύσεις και στις Στραγγίσεις

3 + 2 δίωρα

6

4. Ειδικά θέματα Εγγειοβελτιωτικών έργων

3 + 2 δίωρα

6

5. Ανάλυση συστημάτων Υδατικών πόρων

3 + 2 δίωρα

6

6. Ειδικά θέματα Φυσικής Εδάφους

3 + 2 δίωρα

6

7. Ειδικά θέματα Διαχείρισης Υδατικών πόρων

3 + 2 δίωρα

6

8. Ειδικά θέματα ποιότητας νερών

3 + 2 δίωρα

6

9. Προχωρημένη Υδρολογία

3 + 2 δίωρα

6

ΙΙ) Μαθήματα επιλογής από τους Εδαφικούς πόρους

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές μονάδες

1. Φυσικοχημικές διεργασίες στα εδάφη και ερμηνεία εδαφολογικών δεδομένων

3 + 2 δίωρα

6

2. Ειδικά θέματα αξιολόγησης εδαφών

3 + 2 δίωρα

6

ΙΙΙ) Μαθήματα επιλογής σχετικά με απόβλητα και προβλήματα ρύπανσης

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές μονάδες

1. Ειδικά θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

3 + 2 δίωρα

6

2. Ειδικά θέματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων

3 + 2 δίωρα

6

3. Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στην γεωργία

3 + 2 δίωρα

6

IV) Μαθήματα επιλογής σχετικά με Οικονομικά Περιβάλλοντος και με Θεσμικά θέματα.

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές μονάδες

1. Δίκαιο περιβάλλοντος

3 + 2 δίωρα

6

2. Οικονομικά περιβάλλοντος και φυσικών πόρων

3 + 2 δίωρα

6

V) Μαθήματα επιλογής από Φροντιστήριο Μαθηματικών και Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές μονάδες

1. Τεχνική Γεωλογία

3 + 2 δίωρα

6

2. Αριθμητική ανάλυση

3 + 2 δίωρα

6

3. Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους

3 + 2 δίωρα

6

 
 

Πρόγραμμα Π.Μ.Σ.

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές Μονάδες

Α) Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Γεωπεριβάλλον και Έργα Υποδομής

3 + 2 δίωρα

6

2. Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία – Μακράς διάρκειας Γεωμεταβολές

3 + 2 δίωρα

6

Β) Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
1. Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ στις Γεωεπιστήμες

3 + 2 δίωρα

6

2. Ειδικά θέματα Εγγειοβελτιωτικών έργων

3 + 2 δίωρα

6

3. Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία

3 + 2 δίωρα

6

4. Μετεωρολογία-Κλιματολογία

3 + 2 δίωρα

6

5. Τεχνική Γεωλογία

3 + 2 δίωρα

6

6. Νομικό Πλαίσιο για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής

3 + 2 δίωρα

6

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές Μονάδες

Α) Υποχρεωτικά μαθήματα
1. γεωλογικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές

3 + 2 δίωρα

6

2. Περιβαλλοντική Γεωλογία-Υδρογεωλογία

3 + 2 δίωρα

6

Β) Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
1. Περιβαλλοντική Γεωχημεία

3 + 2 δίωρα

6

2. Ενεργός Τεκτονική-Σεισμική Επικινδυνότητα

3 + 2 δίωρα

6

3. Προηγμένες Τεχνολογίες Εργαστηριακής Ανάλυσης Γεωυλικών

3 + 2 δίωρα

6

4. Προληπτικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

3 + 2 δίωρα

6

5. Γεωλογική Χαρτογράφηση-Σύνταξη Θεματικών Χαρτών

3 + 2 δίωρα

6

6. Αλληλεπιδράσεις Έργων Υποδομής και Υπόγειων Υδροφορέων

3 + 2 δίωρα

6

Γ’ Εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

Ώρες

Πιστωτικές Μονάδες

1. Σεμινάρια

3 χ 2ωρα

3

2. Διαλέξεις

3 χ 2ωρα

3

3. Εργασίες πεδίου

10

4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

26

 
 


Πρόγραμμα Π.Μ.Σ.

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές Μονάδες

Α) Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

3 + 2δίωρα

6

2. Τηλεπισκόπιση

3 + 2δίωρα

6

Β) Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
1. Βάσεις Δεδομένων

3 + 2δίωρα

6

2. Εφαρμοσμένη μη Χωρική Στατιστική Ανάλυση

3 + 2δίωρα

6

5. Γεωγραφικά Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνων Εδαφικών Πόρων

3 + 2δίωρα

6

3. Γεωχωρικά Κλιματολογικά και Τοποκλιματικά Μοντέλα

3 + 2δίωρα

6

4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

3 + 2δίωρα

6

5. Έμπειρα Συστήματα στη Μελέτη των Φυσικών Πόρων

3 + 2δίωρα

6

6. Γεωπεριβάλλον

3 + 2δίωρα

6

Β’ Εξάμηνο

 

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα Θεωρία + Ασκήσεις

Πιστωτικές Μονάδες

Α) Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Επεξεργασία Διανυσματικών και Πλεγματικών Δεδομένων – Χωρική Μοντελοποίηση

3 + 2δίωρα

6

2. Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική

3 + 2δίωρα

6

Β) Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)
1. Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεπισκόπισης &GIS

3 + 2δίωρα

6

2. Προηγμένες ΕφαρμογέςGISστην Υδρολογία και τα υδραυλικά έργα

3 + 2δίωρα

6

3. Γεωργία Ακριβείας

3 + 2δίωρα

6

4. Διαδικτυακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

3 + 2δίωρα

6

5. Γεωλογική Χαρτογράφηση και Σύνταξη Θεματικών Χαρτών για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής

3 + 2δίωρα

6

6. Πολυεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

3 + 2δίωρα

6

7. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

3+ 2δίωρα

6

8. Γεωλογικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές

3 + 2 δίωρα

6

Γ’ Εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

Ώρες

Πιστωτικές Μονάδες

1. Σεμινάρια

3 χ 2ωρα

3

2. Διαλέξεις

3 χ 2ωρα

3

3. Εργασίες πεδίου (GPS – Mobile GIS)

10

4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

26