Εργ. Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διευθυντής:  Καθ. Χ. Χαρίτος
Τηλ.: +30 210 529 4123
E-mail: bakis@aua.gr

Έτος Ίδρυσης: 1920

Θέση: Κτίριο Ρουσσόπουλου 2ος Όροφος (Γραμματεία, Αίθουσα Υπολογιστών, Αίθουσα Διδασκαλίας,  Βιβλιοθήκη,  Μέλη ΔΕΠ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής είναι από τα αρχαιότερα Εργαστήρια του Ιδρύματος και η ίδρυση του συμπίπτει με αυτήν του Πανεπιστημίου (11 Μαρτίου 1920). Τα Μαθηματικά θεωρήθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου ως μάθημα βασικής υποδομής και απαιτούμενη γνώση για την κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τις γεωπονικές επιστήμες. Το Εργαστήριο μετά την κατάργηση του Γενικού Τμήματος (2013), εντάχθηκε στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Διατελέσαντες Διευθυντές του Εργαστηρίου υπήρξαν οι αείμνηστοι Καθηγητές Δημήτριος Παπαμιχαήλ (ο οποίος υπήρξε και Πρύτανης του Γ.Π.Α.), και Δημήτριος  Ταμπουρατζής.

Τα Μαθηματικά και ιδιαίτερα τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά αποτελούν βασικό εφόδιο για την αντιμετώπιση επιστημονικών προβλημάτων τόσο στα αντικείμενα του Τομέα όσο του Τμήματος και όλου του Πανεπιστημίου γενικότερα. Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής του Τομέα από την ίδρυση του το 1920, παρέχει στους φοιτητές τη γνώση για την κατανόηση των θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών. Πρακτικά και φυσικά προβλήματα ερευνώνται, αναλύονται μέσω των μαθηματικών και επιλύονται. Η Γραμμική Άλγεβρα και η Θεωρία Πινάκων, ο Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, οι Διαφορικές Εξισώσεις (Συνήθεις ή με Μερικές Παραγώγους), η Μιγαδική Ανάλυση παίζουν ουσιαστικό ρόλο για την κατανόηση επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στο Τμήμα όπως η Υδραυλική, η Μηχανική των Ρευστών, η Φυσική του Εδάφους, η Θερμοδυναμική, κ.τ.λ. Το Εργαστήριο υποστηρίζει αδιαλείπτως με σχετικά μαθήματα όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ.

Σκοπός

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι αφ’ ενός η παραγωγή πρωτότυπης έρευνας σε διάφορες περιοχές των Μαθηματικών και αφ’ ετέρου η εκπαίδευση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στα Μαθη-ματικά και τη Στατιστική.

Στόχος επίσης του Εργαστηρίου είναι η παροχή επιστημονικής υποστήριξης, σε θέματα που αφορούν τα Μαθηματικά, στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, δηλαδή φοιτητές, ερευνητές και μέλη του Διδακτικού Προσωπικού.

Όσον αφορά την εκπαίδευση ο κύριος στόχος είναι να εξοικειωθούν όλοι  οι φοιτητές του Γ.Π.Α. με τις βασικές έννοιες του Απειροστικού Λογισμού, ο οποίος αποτελεί το ουσιαστικότερο εργαλείο κατανόησης όλων των  νόμων της επιστήμης που εμπεριέχουν το στοιχείο της μεταβολής και εξέλιξης, καθώς και με βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα πρώτον, να κατανοήσουν τους νόμους που διέπουν διάφορα φυσικά, βιολογικά, οικονομικά φαινόμενα και δεύτερον, σε μεταγενέστερο στάδιο των σπουδών τους, να  αντιμετωπίσουν και επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα μοντελοποιώντας αυτά με χρήση Μαθηματικών.

Πλην των Μαθηματικών, τα μαθήματα της Στατιστικής έχουν κύριο ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών, καθόσον κυρίαρχη είναι η πεποίθηση οτι η κατανόηση της Στατιστικής και η δυνατότητα επεξεργασίας Στατιστικών Δεδομένων παρέχει ουσιαστικό επαγγελματικό εφόδιο των φοιτητών μας.

Η αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εργαστηρίου Μαθηματικών δίδει την δυνατότητα να εκπαιδευτούν οι φοιτητές σε διάφορα Υπολογιστικά Μαθηματικά και Στατιστικά πακέτα, όπως είναι το Maple, Mathematica, Statistica, SPSS. Τα οφέλη από την  χρήση των παραπάνω πακέτων είναι πολλαπλά. Όσον αφορά τα Μαθηματικά οι φοιτητές μπορούν να αφομοιώσουν καλύτερα τις διάφορες μαθηματικές έννοιες και γρήγορα να περάσουν στις εφαρμογές των Μαθηματικών στις οικείες τους επιστήμες. Όσον  αφορά τα Στατιστικά πακέτα, η χρήση τους είναι πλέον απολύτως απαραίτητη, εξ αιτίας του τεράστιου όγκου πειραματικών δεδομένων που προκύπτουν στις διάφορες ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο Γ.Π.Α.

 Ιδιαίτερα στο τμήμα Α.Φ.Π & Γ.Μ. παρέχονται τρία  μαθήματα Μαθηματικών που περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία  Διανυσματικού Λογισμού,  Διαφορικών Εξισώσεων και Μιγαδικής Ανάλυσης. Οι παραπάνω μαθηματικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την βαθύτερη κατανόηση  βασικών επιστημονικών περιοχών που διδάσκονται στο τμήμα όπως για παράδειγμα  Υδραυλική, Μηχανική, Φυσική Εδάφους, Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών κ.λ.π.
Α

Γνωστικά Αντικείμενα

Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Εργαστήριο συνοψίζονται στα εξής:
Μαθηματική Ανάλυση, Άλγεβρα, Γεωμετρία,  Διαφορικές Εξισώσεις,  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση, Υπολογιστικά Μαθηματικά.
Πιθανότητες, Στατιστική, Υπολογιστική Στατιστική και εφαρμογές τους.
Α

Έρευνα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι περιοχές ερευνητικής εμπειρίας των μελών του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τις εξής περιοχές:

Ανάλυση, Ολική Ανάλυση, Γεωμετρία, Τοπολογία, Δυναμικά Συστήματα, Υπολογιστική Άλγεβρα, Σχεδιασμός μέσω H/Y (Computer Aided Geometric Design).
Ξεκινώντας από την πεποίθηση ότι η διδασκαλία εξελίσσεται συνεχώς και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σύγχρονη έρευνα στα Μαθηματικά, τα μέλη του Εργαστηρίου δίδουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή. Επίσης μια αναδρομή στην ιστορία των Μαθηματικών δείχνει αδιαμφισβήτητα ότι τα Θεωρητικά Μαθηματικά εφαρμόζονται πολλές φορές άμεσα στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων από διάφορες επιστημονικές περιοχές.
Η έρευνα στο Εργαστήριο αφορά τόσο τομείς των Θεωρητικών Μαθηματικών όπως είναι η Τοπολογία, η Γεωμετρία και η Μαθηματική Ανάλυση, όσο και τομείς των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών όπως είναι η Υπολογιστική Άλγεβρα και Γεωμετρία, η Χαρτογραφία, τα Εφαρμοσμένα Δυναμικά Συστήματα κ.α.
Στην περιοχή της Στατιστικής  η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή και ανάπτυξη  στατιστικών μεθόδων ανάλυσης ποσοτικών και κατηγορικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων των Βιολογικών Επιστημών και ειδικότερα της Γεωπονικής Επιστήμης, καθώς και στατιστικών μεθόδων πολυδιάστατης και πολυμεταβλητής ανάλυσης μεγάλου όγκου ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
Α

Προπτυχιακό Επίπεδο

Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής προσφέρει τα εξής μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο :

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’
2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΓΛΕΒΡΑ
3) ΔΙΑΝΥΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
4) ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
5) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
6) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α

Μεταπτυχιακό Επίπεδο

Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής με το κατ’ επιλογήν μάθημα:

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ