Ε. Γεωργικής Μηχανολογίας

Γεωργική Μηχανολογία


Θέματα Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Τα μέλη του Εργαστηρίου πραγματοποιούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελληνική Γεωργία. Η έρευνα προωθείται κυρίως μέσω χρηματοδοτούμενων Εθνικών και Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Εκπονούνται Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ενώ παράλληλα και συμπληρωματικά συντάσσονται ερευνητικές εκθέσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά με κριτές, σε συνέδρια και ημερίδες.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Εργαστηρίου εμπίπτουν ως επί το πλείστον στις ακόλουθες περιοχές:

 • Σχεδιασμός Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Αυτοκαθοδηγούμενα οχήματα και GPS
 • Μηχανήματα Γεωργίας Ακριβείας (Precision farming)
 • Ρομποτικές εφαρμογές
 • Αντλίες, Αντλητικά συγκροτήματα
 • Μηχανήματα επεξεργασίας νερού
 • “Έξυπνα” και γρήγορα μηχανήματα
 • Φαινόμενα τριβολογίας στη Γεωργική Μηχανολογία
 • Μηχανική συλλογή – συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων

 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρύθμιση Διεργασιών
 • Έλεγχος κλίματος Θερμοκηπίων
 • Έλεγχος θρέψης στις Υδροπονικές Καλλιέργειες
 • Έλεγχος κλίματος σε κτηνοτροφικές μονάδες
 • Έλεγχος και Διαχείριση Ιχθυοτροφικών Μονάδων
 • Τηλεματική Διαχείριση Αρδευτικών Δικτύων
 • Μετεωρολογικές εφαρμογές και εκμετάλλευση δεδομένων
 • Εφαρμογές μέσω διαδικτύου (Internet applications)
 • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης
 • Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών
 • Έρευνα & Ανάπτυξη “Ορθών Πρακτικών” για την Πιστοποίηση
 • Διαγνωστικά – Προγνωστικά συστήματα, ακουστική μηχανών
 • Εφαρμογές Έμπειρων Συστημάτων στη Κατασκευαστική Μηχανολογία
 • Μηχανισμοί επιπέδου και χώρου με κίνηση στις τρεις διαστάσεις
 • Εισροή – εκροή ενέργειας στις ενεργειακές καλλιέργειες

 • Φυσικοχημικές ιδιότητες βιολογικών υλικών
 • Ψυχροσυντήρηση Οπωρολαχανικών και Ανθέων
 • Μέθοδοι συντήρησης με ελάχιστους μεταποιητικούς χειρισμούς
 • Συντήρηση με Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα (CA)
 • Συντήρηση με Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα (MAP)
 • Έτοιμες Σαλάτες (Φρούτων & Λαχανικών)
 • Πρόψυξη Οπωρολαχανικών
 • Κριτήρια ποιότητας συντηρούμενων νωπών Αγροτικών Προϊόντων
 • Ψυκτικοί Θάλαμοι και Αποθήκες (Χρήση, λειτουργία, συντήρηση)
 • Κατάψυξη Προϊόντων (Διεργασίες – Ποιότητα)

 • Μηχανές και συστήματα παραγωγής ισχύος
 • Ενεργειακή Ανάλυση Μηχανών και Ενεργειακών Συστημάτων
 • Ψυκτικά Κυκλώματα (Μονοεπίπεδα και Πολυεπίπεδα), Συστήματα Ψύξης, Εφαρμογές
 • Συστήματα Ύγρανσης – Αφύγρανσης
 • Τεχνητή Ξήρανση Αγροτικών Προϊόντων
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Ανάκτηση, Αποθήκευση, Αναβάθμιση Θερμικής Ενέργειας
 • Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας


Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πολλαπλές:

 • Bιομάζα
  • Πειραματικές ενεργειακές καλλιέργειες, (ηλίανθος, ελαιοκράμβη, ευκαλύπτος, μίσχναθος κ.ά.).
  • Μελέτη του δυναμικού βιομάζας στην Ελλάδα και αλλού.
  • Μελέτη των μεθόδων επεξεργασίας βιομάζας για παραγωγή υγρών, στερεών και αερίων καυσίμων.
  • Χρήση και εφαρμογή των βιοκαυσίμων για παραγωγή ενέργειας (θερμότητας και ηλεκτρισμού).
 • Ηλιακή ενέργεια
  • Πειραματική και θεωρητική μελέτη ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή θερμότητας και μηχανικού έργου.
  • Δοκιμή και εφαρμογή διάφορων τύπων φωτοβολταϊκών συστημάτων (πυριτίου και λεπτού υμένα) είτε δια-συνδεδεμένων στο δίκτυο της ΔΕΗ είτε αυτόνομων μονάδων για άντληση νερού ή για αφαλάτωση νερού με αντίστροφη ώσμωση.
 • Αιολική ενέργεια
  • Μελετώνται μικρές ανεμογεννήτριες για εφαρμογές ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο.

 

Περισσότερα για την έρευνα στις ΑΠΕ θα βρείτε στο www.renewables.aua.gr