Έρευνα

 

Τα μέλη του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής πραγματοποιούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα  με έμφαση στις γεωπονικές επιστήμες και το γεωπεριβάλλον και εξειδικεύεται στους εξής τομείς:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκτός των εκπαιδευτικών καθηκόντων του οφείλει να αναπτύσσει και ερευνητικό έργο. Το Ερευνητικό Έργο κατά κύριο λόγο υποστηρίζεται από τα μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ, τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους υποψήφιους διδάκτορες. Σε αρκετές περιπτώσεις σε ερευνητικές δημοσιεύσεις συμμετέχουν τόσο μεταπτυχιακοί όσο και προπτυχιακοί φοιτητές. Το Τμήμα υποστηρίζει και ενθαρρύνει την συμμετοχή και προπτυχιακών φοιτητών του σε ερευνητικές δημοσιεύσεις γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό γνωσιακό τους υπόβαθρο και οδηγεί στην ωρίμανσή τους ως ολοκληρωμένοι επιστήμονες. Παράλληλα στοχεύει στην διάχυση της γνώσης προς την επιστημονική κοινότητα και κοινωνία.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ CITATION INDEX

Το Τμήμα παρουσιάζει ένα πολύ υψηλό ερευνητικό αποτύπωμα, από τα υψηλότερα στην Ελλάδα και εφάμιλλα Πανεπιστημίων υψηλού κύρους του εξωτερικού. Το αποτύπωμα αυτό πιστοποιείται και ποσοτικοποιείται από τον αριθμό των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε διεθνή περιοδικά του Citation Index και τον αριθμό των ετεροαναφορών στον έργο τους που υποδηλώνει την διεθνή αναγνώριση και επιρροή του ερευνητικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Scopus (που αποτελεί μια από τις 2 βάσεις δεδομένων αξιολόγησης των Παν/μιων διεθνώς) στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019, κατεγράφησαν συνολικά: 1387 δημοσιεύσεις και 23.488 ετεροαναφορές, οι οποίες με βάση τον αριθμό των ενεργών μελών ΔΕΠ του Τμήματος αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 57,8 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 979 ετεροαναφορές ανά μέλος ΔΕΠ. (υποσημείωση στον αριθμό δεν υπολογίζονται οι αναφορές στα secondary documents, ενώ έχει προσμετρηθεί και το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν την τελευταία τριετία).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα Ερευνητικά προγράμματα πιστοποιούν το πολύ υψηλό ερευνητικό αλλά και εφαρμοσμένο αποτύπωμα του Τμήματος, υποστηρίζουν την αριστεία των ερευνητικών ομάδων, συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό και την συντήρηση του εξοπλισμού των Εργαστηρίων και υποβοηθούν την πρακτική εξάσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Κατά το έτος 2018 λειτούργησαν 113 ερευνητικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.113.594 ευρώ. Συνολικά κατά την τελευταία τριετία ο συνολικός προϋπολογισμός έφτασε τα 4.876.777 ευρώ.

Οι πηγές χρηματοδότησης προέρχονται από: εθνικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, από διεθνείς φορείς, προγράμματα ΕΣΠΑ και από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Αξίζει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο ποσό των ερευνητικών προγραμμάτων (~45% της συνολικής χρηματοδότησης) προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.