Το Τμήμα

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπανικολάου, Καθηγητής
Τηλ. +30 210 529 4157, e-mail: i.pap@aua.gr

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ανήκει στη νεοσύστατη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής. Το αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής είναι «η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων καθώς και η προώθηση της έρευνας στα αντικείμενα που σχετίζονται με την ορθολογική χρήση, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στους τομείς της Γεωργικής μηχανικής και των Εγγείων Βελτιώσεων». Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο Γεωπόνου (Integrated Master – Βαθμίδα 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) με ειδίκευση στην Αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων και τη Γεωργική Μηχανική. Στο Τμήμα λειτουργούν τέσσερεις τομείς:

Περισσότερα …