Γεωργικής Μηχανολογίας | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

 

Διευθυντής: Καθ. Γεώργιος Παπαδάκης
Τηλ: +30 210 529 4209
Fax: +30 210 529 4032
E-mail:gpap@aua.gr

Web: www.renewables.aua.gr

 

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης, που αναφέρονται στο σχεδιασμό και λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων, τον εξοπλισμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και τους αυτοματισμούς διεργασιών παραγωγής, την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ειδικότερα ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα :

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (αντλητικά συγκροτήματα, κινητήρες εσωτερικής καύσης, γεωργικοί ελκυστήρες, ηλεκτροκινητήρες και εξηλεκτρισμός, ψυκτικά μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές και φυτευτικές μηχανές,, ψεκαστικά μηχανήματα, μηχανήματα συλλογής/συγκομιδής, μηχανολογικός εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων και θερμοκηπίων κ.λ.π.)
  • Μετρήσεις στη γεωργική μηχανική-μετρολογία, αυτοματισμοί στη γεωργία, ρομποτική.
  • Ορθολογική χρήση ενέργειας και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Μετασυλλεκτικοί/Μετασυγκομιστικοί χειρισμοί. Αποθήκευση και συντήρηση γεωργικών προϊόντων. Ψυχροσυντήρηση.