Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Διευθυντής: Καθ. Γ. Παπαδάκης
Τηλ: +30 210 529 4209
Fax: +30 210 529 4032
E-mail: gpap@aua.gr
Webwww.renewables.aua.gr

Έτος Ίδρυσης: 1920 (ΦΕΚ 274/Τεύχος Α/28-11-1920)

Θέση:

  • Κτίριο Ρουσσόπουλου – 1ος Όροφος (Μέλη ΔΕΠ, Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Επιστημονικοί Συνεργάτες)
  • Κτίριο Ρουσσόπουλου – Ισόγειο (Μέλη ΔΕΠ, Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Επιστημονικοί Συνεργάτες,
  • Εργαστηριακοί Χώροι – οι χώροι εκπαίδευσης και έρευνας του εργαστηρίου στεγάζονται στο κτίριο Ρουσσόπουλου, στην Πανεπιστημιούπολη του Γ.Π.Α αλλά και σε παρακείμενες εκτάσεις, η συνολική δε επιφάνεια ξεπερνά τα 2,500 m2.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Εργαστήριο της Γεωργικής Μηχανολογίας κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του το 1920 είναι από τα πρώτα εργαστήρια που ιδρύθηκαν στην τότε Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (ΑΓΣΑ), από το 1991 ως Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) με την Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Τεύχος Α’ φύλλο 274 της 28 Νοεμβρίου 1920. Το εργαστήριο σήμερα ως ένα από τα έξι εργαστήρια του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ καλύπτει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα αιχμής πολύ ευρύτερα από ότι ο τίτλος του υποδηλώνει. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα διακρίνονται:

(1) στη μηχανική των βιο-συστημάτων και των βιο-διεργασιών (2) στη λειτουργία, την επιλογή, την ορθολογική χρήση και τη διαχείριση, την εργονομία και υποστήριξη μεμονωμένων και συνεργαζόμενων γεωργικών μηχανημάτων και των επιμέρους διατάξεων και στοιχείων τους, (3) στη λειτουργία, την επιλογή και την ορθολογική διαχείριση των εξοπλισμών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, (4) στους μετασυλλεκτικούς και μετασυγκομιστικούς χειρισμούς των νωπών αγροτικών προϊόντων όπως φρούτων, λαχανικών και καρπών (διαλογητήρια/συσκευαστήρια, προψυκτήρια, συμβατικοί και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ψυκτικοί θάλαμοι, αεριζόμενες αποθήκες, ξηραντήρια, ψυκτικές και ψυχόμενες μεταφορές, εφοδιαστική ψυκτική αλυσίδα-Logistsics κλπ.), (5) στις τεχνολογίες και τις διατάξεις με εφαρμογή στον αγρο-διατροφικού τομέα, (6) στον αυτοματισμό των διεργασιών και των συστημάτων που εμπλέκονται στην εντατική και την ποιοτική αγρο-διατροφική παραγωγή,

(7) στην εφαρμογή των τεχνολογιών αιχμής και των αναδυόμενων τεχνολογιών στον αγρο-διατροφικό τομέα (τεχνολογίες ανάπτυξης και συνέργειας προηγμένων αισθητηρίων, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ρομποτική τεχνολογίες της γεωργίας ακριβείας, τεχνολογίες της ποιοτικής γεωργίας, ηλεκτρονική, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες ιχνηλασιμότητας, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, Διαδίκτυο κ.λπ.) και (8) στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πηγών με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, στην προστασία περιβάλλοντος, στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στις εφαρμογές της καθώς και στην ενεργειακή αποδοτικότητα στον αγρό-διατροφικό τομέα.

Το διδακτικό προσωπικό του εργαστηρίου προσφέρει μια πλειάδα μαθημάτων αιχμής στους φοιτητές του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής αλλά και σε φοιτητές των άλλων τμημάτων των Σχολών του ΓΠΑ. Ενδεικτικά, το εργαστήριο στους σύγχρονους εργαστηριακούς του χώρους με σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό προσφέρει εργαστηριακές ασκήσεις στα μαθήματα  Θερμοδυναμικής, Μεταφοράς Θερμότητας και Μάζας, Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης, Ηλεκτρικών Μηχανών, Γεωργικών Μηχανημάτων Αγρού, Ελκυστήρων, Τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μετρήσεων και Αισθητήρων, Αυτομάτου Ελέγχου Διεργασιών, Ηλεκτρονικής και Μικροεπεξεργαστών, Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τεχνητής Νοημοσύνης, Ασυρμάτων Δικτύων, Θερμικών και Ψυκτικών Μηχανών, Στροβιλομηχανών και Αντλητικών Συγκροτημάτων, Εγκαταστάσεων Συντήρησης Νωπών Αγροτικών Προϊόντων και Τεχνητού Περιβάλλοντος Αγροτικών Κτιρίων.

Συνολικά οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΓΠΑ που εκπαιδεύονται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου  ξεπερνούν τους 400 κατ’ έτος.

Το εργαστήριο στελεχώνεται με 5 καθηγητές όλων των βαθμίδων, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 4 μέλη ΕΤΕΠ ενώ στα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου απα-σχολούνται περίπου 20 επιστήμονες, (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές).

Τα τελευταία πέντε χρόνια υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Φορείς συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των τριών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€ 3,000,000). Οι χώροι γραφείων, εκπαίδευσης και έρευνας του εργαστηρίου στεγάζονται στο κτίριο Ρουσσόπουλου στην Πανεπιστημιούπολη του Γ.Π.Α αλλά και σε παρακείμενες εκτάσεις η συνολική δε επιφάνεια ξεπερνά τα 2,500 m2.