Προπτυχιακό

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ@ΓΜ) αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων καθώς και στην προώθηση της έρευνας στα αντικείμενα που σχετίζονται με την αξιοποίηση, ορθολογική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στους τομείς της Γεωργικής μηχανικής και των Εγγείων Βελτιώσεων.
Το Τμήμα ΑΦΠ@ΓΜ παρέχει σε όλους τους πτυχιούχους του τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου, με έμφαση στους Φυσικούς Πόρους, το Περιβάλλον, τις Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Υποδομές, και τη Γεωργική Μηχανική. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα κορμού τα πρώτα 5 εξάμηνα και ακολουθεί η επιλογή κατεύθυνσης από το 6ο Εξάμηνο. Επιπρόσθετα, παρέχει σε κάθε φοιτητή του τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του σε μία από τις τρείς (3) κατευθύνσεις του Τμήματος (Υδατικοί Πόροι, Εδαφικοί Πόροι και Γεωργική Μηχανική). Οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν αυστηρά διακεκριμένα όρια μεταξύ τους, διότι μοιράζονται κάποια κοινά μαθήματα, ενώ παράλληλα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του με επιπλέον επιλογή μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις.
Για τη λήψη του πτυχίου o φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον 300 ECTS, για το λόγο αυτό το πτυχίο θεωρείται “Integrated Master” και αντιστοιχίζεται στη Βαθμίδα 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 4μηνη υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, σε επαγγελματικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και λαμβάνει 20 ECTS. Το 10ο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της Πτυχιακής Μελέτης, η οποία λαμβάνει 30 ECTS.

Στόχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:

  • Η μετάδοση γνώσεων που αφορούν στα επιστημονικά αντικείμενα της γενικής  Γεωπονίας και του ευρύτερου γνωστικού πεδίου του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
  • Η εξοικείωση των σπουδαστών με τους τρόπους αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης
  • Η ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων στα σχετικά επιστημονικά αντικείμενα και κριτικής σκέψης
  • Η παραγωγή πρωτότυπης εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες
  • Η προσφορά έργου, μέσα στα πλαίσια που υπαγορεύουν οι στόχοι του Τμήματος, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και γενικότερα της κοινωνικής προσφοράς, στον Εθνικό και Διεθνή χώρο.