Ε. Γεωργικών Κατασκευών

Γεωργικές Κατασκευές

Τα μέλη του Εργαστηρίου πραγματοποιούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελληνική Γεωργία. Η έρευνα προωθείται κυρίως μέσω χρηματοδοτούμενων Εθνικών και Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Εκπονούνται Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ενώ παράλληλα και συμπληρωματικά συντάσσονται ερευνητικές εκθέσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά με κριτές, σε συνέδρια και σε ημερίδες.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Εργαστηρίου εμπίπτουν ως επί το πλείστον στις ακόλουθες περιοχές:

Γεωργικές Κατασκευές

  • Γεωργική οικοδομική και φυσική του κτηρίου
  • Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Μηχανική – Έλεγχος ποιότητας και συμπεριφοράς υλικών
  • Θερμοκήπια – Υδροπονία
  • Κτήρια στέγασης αγροτικών ζώων – Συμπεριφορά και ευζωία
  • Τεχνητό περιβάλλον γεωργικών κατασκευών

Περιβάλλον

  •  Διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων
  • Αστικά απόβλητα και επαναχρησιμοποίηση
  • Διάβρωση και συντήρηση εδαφών