Τ. Υδατικών Πόρων

Τομέας Υδατικών Πόρων

Διευθυντής: Μαρία Ψυχογιού
Τηλ.: +30 210 529 4082
E-mail: lhd4psm@aua.gr

Ο Τομέας Υδατικών Πόρων απαρτίζεται από το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής  και το Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής

Στην Ελλάδα η γεωργία κατέχει την πρώτη θέση στην χρήση ύδατος με περίπου 85% της συνολικής μέσης ετήσιας κατανάλωσης και έπεται η αστική (12%) και η βιομηχανική χρήση (3%). Ο Τομέας Υδατικών Πόρων έχει σαν κύριο πεδίο την αξιοποίηση των υδατικών πόρων για την αντιμετώπιση αυτών των σημαντικότατων χρήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια αυτή εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την αειφορία των υδατικών πόρων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τα σχετικά θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Αναλυτικότερα ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας και παροχής γνώσης που περιλαμβάνουν: τη φυσική εδάφους, την περιβαλλοντική υδρολογία, το περιβάλλον και το κλίμα, τις αρδεύσεις και στραγγίσεις, τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα και τη Μηχανική των Αρδεύσεων, τη μηχανική των ρευστών και την εφαρμοσμένη υδραυλική, τη βιοκλιματολογία – μικρομετεωρολογία, την επιφανειακή και υπόγεια υδρολογία, τη διαχείριση υδατικών πόρων, την επεξεργασία και επανα-χρησιμοποίηση ύδατος, τη χρήση τεχνολογιών ανακύκλωσης υδάτων, την αντιμετώπιση της διάβρωσης και της ερημοποίησης, την Ολοκληρωμένη Διαχείριση ποταμιών λεκανών, τη διαχείριση των πλημμυρών και ξηρασιών, την ποιότητα των νερών, την προστασία ποιότητας υδάτων ειδικά στα νησιά και τους παράκτιους υδροφορείς, την διαχείριση συστημάτων αφαλάτωσης, κλπ. Εργαλεία όπως τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), και τηλεπισκόπιση, χρησιμοποιούνται εκτενέστατα τόσο σε διδακτικό όσο σε επιστημονικό επίπεδο. Το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής που ανήκει στον Τομέα έχει συνεχή προσφορά από την ίδρυση του το 1920, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το διεθνές ερευνητικό έργο του τομέα είναι ιδιαίτερα έντονο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα του Πανεπιστημίου.

Τα Μαθηματικά και ιδιαίτερα τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά αποτελούν βασικό εφόδιο για την αντιμετώπιση επιστημονικών προβλημάτων τόσο στα αντικείμενα του τομέα όσο και του τμήματος γενικότερα. Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής του Τομέα παρέχει στους φοιτητές τη γνώση  για την κατανόηση των θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών. Πρακτικά και φυσικά προβλήματα μοντελοποιούνται μέσω των μαθηματικών και επιλύονται. Η Γραμμική Άλγεβρα (ιδιαίτερα οι Πίνακες), ο Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, οι Διαφορικές Εξισώσεις (Συνήθεις ή με Μερικές Παραγώγους), η Μιγαδική Ανάλυση παίζουν ουσιαστικό ρόλο για την κατανόηση επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στο Τμήμα όπως η Υδραυλική, η Μηχανική των Ρευστών, η Φυσική του Εδάφους,  η Θερμοδυναμική  κ.λπ. Παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται σε όλο το Πανεπιστήμιο.

Παρουσίαση του Τομέα Υδατικών Πόρων στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ