Υδατικoί Πόροι | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Τομέας  Υδατικών Πόρων

 

Διευθυντής: Ελμαλόγλου Κ. Σταμάτιος
Τηλέφωνο: +30 210 529 4068
E-mail: elma@aua.gr

  Ο Τομέας Υδατικών Πόρων απαρτίζεται από το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής  και το Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής

Στην Ελλάδα η γεωργία κατέχει την πρώτη θέση στην κατανάλωση του νερού με περίπου 85% της συνολικής μέσης ετήσιας κατανάλωσης και έπεται η αστική (12%) και η βιομηχανική χρήση (3%). Ο Τομέας Υδατικών Πόρων έχει σαν κύριο πεδίο την αξιοποίηση των υδατικών πόρων για την αντιμετώπιση αυτών των σημαντικότατων χρήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια αυτή εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση, τον σχεδιασμό και την αειφορία των υδατικών πόρων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ο Τομέας προετοιμάζει τους φοιτητές του για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που αναφέρονται:

 

α. στην μελέτη, αξιοποίηση – ανάπτυξη και προστασία (ποσότητα και ποιότητα) των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων καθώς και στην πρόληψη των ακραίων υδρολογικών κινδύνων (πλημμύρες, ξηρασίες), και

 

β. στον σχεδιασμό εκσυγχρονισμό και διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων όπως είναι τα έργα ταμίευσης νερού (φράγματα, έργα κεφαλής), τα έργα μεταφοράς (ανοικτοί – κλειστοί αγωγοί, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα), τα έργα διανομής του νερού στον αγρό (συστήματα άρδευσης), αλλά και έργα προστασίας (στραγγιστικά δίκτυα αντιπλημμυρικά έργα).

 

 

Ο Τομέας έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης στους υδατικούς και τους άλλους φυσικούς πόρους. Εργαλεία όπως τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), και τηλεπισκόπιση, χρησιμοποιούνται εκτενέστατα τόσο σε διδακτικό όσο σε επιστημονικό επίπεδο. Το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής που ανήκει στον Τομέα έχει συνεχή προσφορά από την ίδρυση του το 1920, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το διεθνές ερευνητικό έργο του τομέα είναι ιδιαίτερα έντονο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα του Πανεπιστημίου.

Τα Μαθηματικά και ιδιαίτερα τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά αποτελούν βασικό εφόδιο για την αντιμετώπιση επιστημονικών προβλημάτων τόσο στα αντικείμενα του τομέα όσο και του τμήματος γενικότερα. Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής του Τομέα παρέχει στους φοιτητές τη γνώση  για την κατανόηση των θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών. Πρακτικά και φυσικά προβλήματα μοντελοποιούνται μέσω των μαθηματικών και επιλύονται. Η Γραμμική Άλγεβρα (ιδιαίτερα οι Πίνακες), ο Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, οι Διαφορικές Εξισώσεις (Συνήθεις ή με Μερικές Παραγώγους), η Μιγαδική Ανάλυση παίζουν ουσιαστικό ρόλο για την κατανόηση επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στο Τμήμα όπως η Υδραυλική, η Μηχανική των Ρευστών, η Φυσική του Εδάφους,  η Θερμοδυναμική  κ.λ.π.

 

Παρουσίαση του Τομέα Υδατικών Πόρων στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ


Πρόγραμμα Σπουδών Δ.Υ.Π.
 (  Παλαιό πρόγραμμα που το οποίο ισχύει μόνο για ορισμένα εξάμηνα.)


 

 

Αναλυτικότερα τα αντικείμενα στα οποία επικεντρώνεται ο τομέας:

  • Αρδεύσεις και Στραγγίσεις που εστιάζουν σε έρευνα πεδίου και εργαστηριακές μελέτες για τις βασικές διαδικασίες της αρδευόμενης γεωργίας, στις αρδεύσεις και στραγγίσεις. Επιπρόσθετα η εξατμισοδιαπνοή, οι σχέσεις ατμόσφαιρας-εδάφους-φυτού, Απόκριση Καλλιεργειών στο νερό, αποτελούν επίσης ερευνητικά αντικείμενα.
  • Υδρολογία. Επιφανειακή υδρολογία: που περιλαμβάνει την ανάλυση και την μοντελοποίηση των υδρολογικών διαδικασιών όπως η βροχόπτωση, η απορροή, η εξάτμιση, η διήθηση κ.α καθώς και τον υδρολογικό σχεδιασμό για έργα αξιοποίησης των υδατικών αποθεμάτων και έργα προστασίας από υδρολογικούς κινδύνους. Η περιβαλλοντική υδρολογία και η στατιστική υδρολογία αποτελούν επίσης σημαντικά ερευνητικά πεδία. Υπόγεια υδρολογία: που εστιάζει στην ροή σε πορώδη μέσα, στην ανάλυση και μοντελοποίηση των υπογείων νερών, στην κίνηση των ρύπων (κορεσμένη και ακόρεστη ζώνη), στην ποιότητα των νερών και την περιβαλλοντική υπόγεια υδρολογία.
  • Υδραυλική που αναπτύσσει τις γενικές αρχές ροής του νερού, και περιλαμβάνει την  μηχανική των ρευστών, την ανάλυση της ροής του νερού σε υδραυλικές κατασκευές (θυρίδες , υπερχειλιστές, επιστόμια και άλλα), μεθόδους μέτρησης παροχής, την ροή του νερού με ελεύθερη επιφάνεια σε ανοικτούς αγωγούς – κατατομές ελεύθερης επιφάνειας σε μόνιμες και μη μόνιμες ροές,  την ροή υπό πίεση σε κλειστούς αγωγούς – ανάλυση των κατατομών πίεσης, το τυρβώδες κ.α. Τα παραπάνω αποτελούν βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό και μελέτη γεωργικών υδραυλικών έργων.
  • Φυσική εδάφους που ασχολείται με την κίνηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων κατά τις αρδεύσεις και στραγγίσεις, τις ροές μάζας και ενέργειας στην ακόρεστη και κορεσμένη εδαφική ζώνη, την διαμόρφωση των κατατομών υγρασίας, αλάτων και άλλων ουσιών, τις φυσικές και υδραυλικές ιδιότητες των πορωδών μέσων κ.α.
  • Σχεδιασμός και Διαχείριση υδατικών πόρων που εστιάζει στην λήψη των αποφάσεων για σύνθετα προβλήματα  με την χρήση της πληροφορικής, σε θέματα συντήρησης και λειτουργίας υδραυλικών έργων υποδομής, Διαχείρισης πλημμυρών και λειψυδριών, ανάλυσης αβεβαιότητας και επικινδυνότητας (Risk management), και ολοκληρωμένης αξιολόγησης υδρολογικών, οικολογικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων.
  • Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Μηχανική των Αρδεύσεων που αναφέρονται στο σχεδιασμό, διαχείριση, ανάλυση και εκσυγχρονισμό εγγειοβελτιωτικών έργων (έργα υδρομάστευσης και ταμίευσης, δίκτυα μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού, ανοικτών και κλειστών αγωγών, δίκτυα στράγγισης) και στο σχεδιασμό των συστημάτων άρδευσης στο αγροτεμάχιο (επιφανειακά συστήματα, συστήματα καταιονισμού και  συστήματα μικρο-άρδευσης).