Υδατικών Πόρων | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Έρευνα Υδατικών Πόρων

 

 

Ο Τομέας επικεντρώνεται στα παρακάτω ερευνητικά αντικείμενα:

  • Αρδεύσεις και Στραγγίσεις που εστιάζουν σε έρευνα πεδίου και εργαστηριακές μελέτες για τις βασικές διαδικασίες της αρδευόμενης γεωργίας, την απόκριση Καλλιεργειών στο νερό, στις αρδεύσεις και στραγγίσεις.
  • Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Μηχανική των Αρδεύσεων που αναφέρονται στον σχεδιασμό, χρήση, ανάλυση, εκσυγχρονισμό και διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων (έργα υδρομάστευσης και ταμίευσης, δίκτυα μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού, δίκτυα στράγγισης) και στον σχεδιασμό των συστημάτων άρδευσης στο αγροτεμάχιο (επιφανειακά συστήματα, συστήματα καταιονισμού και συστήματα μικρο-άρδευσης).
  • Φυσική Εδάφους που ασχολείται με την κίνηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, τις ροές μάζας και ενέργειας στην ακόρεστη και κορεσμένη εδαφική ζώνη, την διαμόρφωση των κατατομών υγρασίας, αλάτων και άλλων ουσιών, σε προβλήματα μετακίνησης διαλυτών ουσιών στο έδαφος, τις φυσικές και υδραυλικές ιδιότητες των πορωδών μέσων κ.α.
  • Υδρολογία. Επιφανειακή υδρολογία: που περιλαμβάνει την ανάλυση και την μοντελοποίηση των υδρολογικών διαδικασιών όπως η βροχόπτωση, η απορροή, η εξάτμιση, η διήθηση κ.α καθώς και τον υδρολογικό σχεδιασμό για έργα αξιοποίησης των υδατικών αποθεμάτων και έργα προστασίας από υδρολογικούς κινδύνους. Η περιβαλλοντική υδρολογία και η στατιστική υδρολογία αποτελούν επίσης σημαντικά ερευνητικά πεδία. Υπόγεια υδρολογία: που εστιάζει στην ροή σε πορώδη μέσα, στην ανάλυση και μοντελοποίηση των υπογείων νερών, στην κίνηση των ρύπων (κορεσμένη και ακόρεστη ζώνη), στην ποιότητα των νερών και την περιβαλλοντική υπόγεια υδρολογία.
  • Φυσική Υδρολογία, που εξετάζει την εξατμοδιαπνοή, τις σχέσεις ατμόσφαιρας-εδάφους-φυτού, την απόκριση Καλλιεργειών στο νερό, μικρο-μετεωρολογία, την λήψη, συλλογή και αποθήκευση μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων, την λήψη των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την στοχαστική πρόβλεψη των βροχοπτώσεων, κ.α..
  • Υδραυλική που αφορά την μηχανική των ρευστών, την ανάλυση της ροής του νερού σε υδραυλικές κατασκευές (φράγματα, αντιπλημμυρικά έργα, ανοικτοί κλειστοί αγωγοί, δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος, θυρίδες, υπερχειλιστές, επιστόμια κ.α.), μεθόδους μέτρησης παροχής, την ροή του νερού με ελεύθερη επιφάνεια σε ανοικτούς αγωγούς – κατατομές ελεύθερης επιφάνειας σε μόνιμες και μη μόνιμες ροές, την ροή υπό πίεση σε κλειστούς αγωγούς – ανάλυση των κατατομών πίεσης, το τυρβώδες κ.α.
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση υδατικών πόρων που εστιάζει στην λήψη των αποφάσεων για σύνθετα προβλήματα υδατικών πόρων με την χρήση της πληροφορικής(expert systems, knowledge based systems and generally Decision Support Systems), θέματα διαχείρισης υδραυλικών έργων υποδομής, διαχείρισης και πρόβλεψης πλημμυρών και λειψυδριών, διαχείρισης αβεβαιότητας και επικινδυνότητας (Risk management), ολοκληρωμένης αξιολόγησης υδρολογικών, οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, διαχείρισης λυμάτων, διαχείρισης τεχνολογιών για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υδάτων, διαχείριση ποταμίων λεκανών και περιβαλλοντική διαχείριση.