Τ. Γεωλογικών Επιστημών

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών

Ο Τομέας Γεωλογικών Επιστημών περιλαμβάνει το Εργαστήριο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας το οποίο αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήμης στον τομέα των Γεωεπιστημών, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους στην έρευνα του γεωλογικού περιβάλλοντος και στη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων. Το Εργαστήριο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας του Τομέα, αποτελεί μια από τις καλύτερα εξοπλισμένες ερευνητικές μονάδες τη χώρας στο χώρο των Γεωεπιστημών καλύπτοντας τα κύρια θεματικά αντικείμενα. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου που είναι η αιχμή του Τομέα, χωρίζεται στις 4 παρακάτω μονάδες: Υδρογεωχημείας, Εδαφομηχανικής- Βραχομηχανικής, Τηλεπισκόπησης και χαρτογραφήσεων, Οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Σε προπτυχιακό επίπεδο o Τομέας υποστηρίζει τα κάτωθι μαθήματα στις διάφορες Σχολές του ΓΠΑ: Πετρολογία- Ορυκτολογία, Γεωλογία- Γεωμορφολογία, Τοπογραφία – Τηλεπισκόπηση, Εδαφομηχανική – Διαβρώσεις, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Υδρογεωλογία, Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία, Περιβαλλοντική Γεωλογία – Φυσικές Καταστροφές, Γεωλογία – Ορυκτολογία.

Ερευνητικά αντικείμενα: Ορυκτολογία – Ορυκτοχημεία, Πετρογραφία – Πετροχημεία, Γεωχημεία – Ρύπανση, Οικονομική Γεωλογία – Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, Περιβαλλοντική Γεωχημεία – ροφητές – απορρύπανση αποβλήτων, Μετεωρίτες και αστεροειδείς, κρυσταλλογραφία,, Δομική και Τεκτονική Γεωλογία, Νεοτεκτονική και Παλαιοσεισμολογία, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Φυσικές Καταστροφές, Υδρογεωλογία, Γεωφυσική, Iζηματολογία, Τεχνική Γεωλογία, Εδαφομηχανική, γεωαρχαιολογία, Γεωμορφολογία, Τηλεπισκόπηση.