Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας

 

Διευθυντής: Κ. Αρβανίτης
Τηλ: 210 529 4034
Fax: 210 529 4032
E-mail: karvan@aua.gr

Ο Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας απαρτίζεται από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας και καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και παροχής γνώσης για:

  • το σχεδιασμό, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής
  • το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση των τεχνικών έργων για την προστασία του περιβάλλοντος
  • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος ανάπτυξης και παραγωγής φυτών (θερμοκηπιακές και υδροπονικές εγκαταστάσεις)
  • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος στέγασης ζώων
  • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος συντήρησης αγροτικών προϊόντων
  • την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής
  • το σχεδιασμό και τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων
  • τους αυτοματισμούς των διεργασιών παραγωγής
  • το σχεδιασμό και την εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας
  • τη διαχείριση των υπολειμμάτων του αγροδιατροφικού τομέα

Στον Τομέα υπηρετούν 7 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 5 μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Ακόμα, στελεχώνεται από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και επιστημονικούς συνεργάτες.

 

Παρουσίαση του Τομέα ΑΚ&ΓΜ στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ 5ου εξαμήνου για την επιλογή κατεύθυνσης (PowerPoint)