Τ. Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας

Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας

 

Διευθυντής: Γ. Ξανθόπουλος
Τηλ: 210 529 4031
Fax: 210 529 4032
e-mail: xanthopoulos@aua.gr

Ο Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και παροχής γνώσης για:

  • το σχεδιασμό, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και για τα τεχνικά έργα αγροτικής υποδομής
  • το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος
  • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος ανάπτυξης και παραγωγής φυτών (θερμοκηπιακές και υδροπονικές εγκαταστάσεις)
  • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος στέγασης ζώων
  • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος συντήρησης αγροτικών προϊόντων
  • την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στην γεωργική παραγωγή και τη χρήση των φυσικών πόρων
  • το σχεδιασμό και τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων
  • τους αυτοματισμούς των διεργασιών παραγωγής
  • το σχεδιασμό και την εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας
  • τη διαχείριση των υπολειμμάτων του αγροδιατροφικού τομέα

Στον Τομέα υπηρετούν 7 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 5 μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Ακόμα, στελεχώνεται από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και επιστημονικούς συνεργάτες.

Ο Τομέας αποτελείται από δύο Εργαστήρια: Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας.

Παρουσίαση του Τομέα ΑΚ&ΓΜ στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

Παρουσίαση του Εργ. Γεωργικών Κατασκευών στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ