Ε. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας

Ορυκτολογία & Γεωλογία

Σκοπός
Η έρευνα στο Εργαστήριο στοχεύει στη δημιουργία νέας γνώσης καθώς και στην πρακτική αξιοποίηση της υφιστάμενης σε όλους τους τομείς της γεωλογίας, ορυκτολογίας, γεωμορφολογίας, του γεωπεριβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών (τηλεπισκόπηση & GIS) για  την αποτελεσματική αντιμετώπιση σχετικών σύγχρονων προκλήσεων.

Αντικείμενα εργασίας
Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς εργασιών για τους οποίους έχει τον αναγκαίο εξοπλισμό, σε επιστημονικά όργανα, Η/Υ και λογισμικό και διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2000.

Α. Εργασίες Πεδίου 

 • Περιγραφές: Μορφολογικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών, δειγμάτων κλπ., με δυνατότητες ψηφιακών αποτυπώσεων.
 • Μετρήσεις: δομικών και τεκτονικών στοιχείων εδαφικών και πετρολογικών σχηματισμών, ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού και αερίων.
 • Δειγματοληψία: πετρωμάτων, εδαφών και νερού.
 • Χαρτογράφηση: επιφανείας και υπόγειων έργων,  με χρήση GΙS και μεθόδων Τηλεπισκόπησης.

Β. Εργασίες Εργαστηρίου

 • Εργαστηριακή προετοιμασία δειγμάτων: Κατασκευή λεπτών τομών, κοκκομετρική ανάλυση και ανίχνευση ειδικών ορυκτών (μαγνητικά, φθορίζοντα, ραδιενεργά), κλπ.
 • Μικροσκοπική εξέταση: με πολωτικό μικροσκόπιο και στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, περιλαμβάνει τον καθορισμό τύπου εδάφους και πετρώματος, την ορυκτολογική του σύσταση, ποιοτική και ποσοτική (% περιεκτικότητα) και τον ιστό – υφή του, με δυνατότητες φωτογράφησης κάτω από το μικροσκόπιο.
 • Ανάλυση εδάφους και πετρώματος: ορυκτολογική (ποιοτική και ημι-ποσοτική) με τη μέθοδο XRD, πλήρη χημική ανάλυση, σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, με τις μεθόδους Ατομικής Απορρόφησης, ICP-OES, NMR και XRF και ποσοτική οργανικού και ανόργανου άνθρακα και πτητικών αερίων με τη συσκευή Culomat.
 • Ανάλυση νερού: μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων με φορητά όργανα μέτρησης, όπως αγωγιμόμετρο, οξυγονόμετρο, pH-μετρο, μετρητής αερίων, εργαστηριακή ανάλυση κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων με εφαρμογή μεθόδων τιτλοδότησης, φασματομέτρησης, ατομικής απορρόφησης και φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES)
 • Δοκιμές Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής: προπαρασκευή δειγμάτων, υγρασία, ειδικό και φαινόμενο βάρος, κοκκομετρική ανάλυση, μηχανική και με αραιόμετρο, μοναξονική, τριαξονική, μονοδιάστατη στερεοποίηση, δείκτη χαλάρωσης, Brazilian test, διάτμηση συνεχειών, κλπ.

Γ. Εργασίες Γραφείου

 • Επεξεργασίες (φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία) αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων οπτικών συστημάτων και RADAR, με χρήση ειδικών λογισμικών (ILWIS, RADARSOFT PCI, ERDAS).
 • Ψηφιακές καταχωρήσεις χωρικών δεδομένων, με χρήση G.I.S. (ARC/GIS).
 • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων (DBS και DBMS).
 • Ταξινόμηση δεδομένων, υπολογισμοί και ποσοτικοποιήσεις, στατιστική επεξεργασία και συσχετισμοί.
 • Διαγράμματα (θεματικά, ποσοτικά και ποιοτικά), εδαφοτομές και χάρτες.
 • Εκτιμήσεις: χρήσης – κάλυψης γης (θεματικοί χάρτες), φυσικών κινδύνων (κατολισθήσεις, σεισμοί κλπ.) και ρύπανσης (εδαφών και νερού, επιφανειακού και υπόγειου).
 • Εκθέσεις: ολοκληρωμένες ερευνητικές και μελετητικές και ειδικές συμβουλευτικές.