Ε. Εδαφολογίας & Γ. Χημείας

Εδαφολογία & Γεωργική Χημεία


ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η έρευνα προωθείται στα πλαίσια των παγίων πανεπιστημιακών χορηγιών και μέσω χρηματοδοτούμενων Εθνικών και Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Εκπονούνται Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ενώ παράλληλα και συντάσσονται ερευνητικές εκθέσεις και μελέτες. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά με κριτές, και ανακοινώνονται σε συνέδρια και ημερίδες.

Κατά την τελευταία εικοσαετία τα μέλη του Τομέα έχουν υποστηρίξει δεκάδες εθνικά και διεθνή ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην εφαρμοσμένη έρευνα (ρύπανση/απορρύπανση εδαφών, ερημοποίηση, γονιμότητα, ανακύκλωση στο εδαφικό οικοσύστημα, μικροβιακή οικολογία εδάφους, σχέσεις φυτών εδαφών, αποκατάσταση προβληματικών εδαφών, χρήσεις γης) όσο και στην βασική (γένεση, ταξινόμηση εδαφών).

 

  • Γένεση, ταξινόμηση και χαρτογράφηση εδαφών (ανάλυση εδαφοτομών, εδαφικών συστατικών και διεργασιών, ταξινόμηση των γαιών, εδαφογένεση, μικρομορφολογία και ορυκτολογία εδαφών)
  •  Χημεία φυσικοχημεία εδαφών (μηχανισμοί δέσμευσης και απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων και οργανικών και ανόργανων ρυπαντών ανάλυση οργανικής ουσίας, διεργασίες χουμοποίησης, φυσικοχημική συμπεριφορά αργίλων, διαθεσιμότητα ρυπαντών, αντιδράσεις επιφανείας αργιλικών ορυκτών με βαρέα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, μηχανισμοί δέσμευσης των μετάλλων – μοντέλα, ρύπανση εδαφών και υπογείων υδάτων από τη διαταραχή επιφανειών λόγω της εξόρυξης λιγνίτη)
  • Γονιμότητα εδάφους και θρέψη φυτών (ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων, διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων και απαιτήσεις καλλιεργειών, μοντέλα πρόβλεψης αναγκών των φυτών, αξιολόγηση εδαφοανάλυσης και ανάλυσης φυτικών ιστών, αξιολόγηση και ορθολογική χρήση λιπασμάτων, διαχείριση γονιμότητας και δείκτες γονιμότητας, ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων στο έδαφος)
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση και αποκατάσταση εδαφικών οικοσυστημάτων (απογραφή εδαφικών πόρων και αξιολόγηση,ποσοτική εκτίμηση απωλειών εδάφους, νερού και θρεπτικών συστατικών λόγω διάβρωσης, μοντέλα διάβρωσης και συστήματα αειφορικής ανάπτυξης και διαχείρισης εδαφικών πόρων, ρύπανση εδάφους και νερού από γεωργικές δραστηριότητες, αποδόμηση-απομάκρυνση ρυπαντών, συστήματα φυσικής αποκλιμάκωσης, αποκατάσταση λειτουργικών ομάδων εδαφικών μικροοργανισμών)
  • Ερημοποίηση γαιών με έμφαση στη φύση του φαινομένου και τη σημασία του, τους παράγοντες και τις διεργασίες της ερημοποίησης, τον καθορισμό των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών στην ερημοποίηση, τον καθορισμό των δεικτών ερημοποίησης, την εκτίμηση της ερημοποίησης της γης με διάφορα μοντέλα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την υποβάθμιση των γαιών.
  • Περιβαλλοντική εδαφολογία (ρύπανση από νιτρικά και φωσφορικά ανιόντα βαρέα μέταλλα και ραδιονουκλεϊδια, μαθηματικά πρότυπα ρύπανσης)
  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Γαιοστατιστικής (αξιολόγηση γαιών, ερμηνεία αεροφωτογραφίας, δορυφορικές απεικονίσεις και αναλύσεις, επισκόπηση εδαφών και άλλων φυσικών πόρων και καταλληλότητα χρήσεων γης)
  • Βιολογία εδάφους και εδαφικά οικοσυστήματα (ρόλος μικροοργανισμών στα φυσικά και γεωργικά οικοσυστήματα, συμβιωτικοί μικροοργανισμοί, μικροοργανισμοι ριζόσφαιρας, εδαφικά μικροπεριβάλλοντα, διαδικασίες αποδόμησης στο εδαφικό οικοσύστημα, μικροβιακές αλληλουχίες, μικροβιακά εδαφικά εμβόλια, βιολογικός έλεγχος εδαφικών παθογόνων, βιολογικοί δείκτες ποιότητας εδαφών, βιολογικοί/ενζυμικοί δείκτες ποιότητας εδαφών, προστασία της λειτουργικής εδαφικής βιοποικοιλότητας)
  • Μελέτη και βελτίωση παθογενών και προβληματικών εδαφών (συνθήκες και διαδικασίες σχηματισμού όξινων, αλατούχων, αλκαλιωμένων και υδρομορφικών εδαφών, τεχνικές βελτίωσης και προστασίας)