Εδαφολογία & Γ. Χημεία | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Έρευνα Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας


ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η έρευνα προωθείται στα πλαίσια των πάγιων πανεπιστημιακών χορηγιών και μέσω χρηματοδοτούμενων Εθνικών και Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Εκπονούνται Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ενώ παράλληλα και συντάσσονται ερευνητικές εκθέσεις και μελέτες. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά με κριτές, και ανακοινώνονται σε συνέδρια και σε ημερίδες.

Κατά την τελευταία εικοσαετία τα μέλη του Τομέα έχουν υποστηρίξει δεκάδες εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην εφαρμοσμένη έρευνα (ρύπανση/απορρύπανση εδαφών, ερημοποίηση, γονιμότητα, ανακύκλωση στο εδαφικό οικοσύστημα, μικροβιακή οικολογία εδάφους, σχέσεις φυτών εδαφών, αποκατάσταση προβληματικών εδαφών, χρήσεις γης) όσο και στην βασική (γένεση, ταξινόμηση εδαφών).

 

  • Γένεση, ταξινόμηση και χαρτογράφηση εδαφών (ανάλυση εδαφοτομών, εδαφικών συστατικών και διεργασιών, ταξινόμηση των γαιών, εδαφογένεση, μικρομορφολογία και ορυκτολογία εδαφών)
  •  Χημεία φυσικοχημεία εδαφών (μηχανισμοί δέσμευσης και απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων και οργανικών και ανόργανων ρυπαντών ανάλυση οργανικής ουσίας, διεργασίες χουμοποίησης, φυσικοχημική συμπεριφορά αργίλων, διαθεσιμότητα ρυπαντών, αντιδράσεις επιφανείας αργιλικών ορυκτών με βαρέα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, μηχανισμοί δέσμευσης των μετάλλων – μοντέλα, ρύπανση εδαφών και υπογείων υδάτων από τη διαταραχή επιφανειών λόγω της εξόρυξης λιγνίτη)
  • Γονιμότητα εδάφους και θρέψη φυτών (ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων, διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων και απαιτήσεις καλλιεργειών, μοντέλα πρόβλεψης αναγκών των φυτών, αξιολόγηση εδαφοανάλυσης και ανάλυσης φυτικών ιστών, αξιολόγηση και ορθολογική χρήση λιπασμάτων, διαχείριση γονιμότητας και δείκτες γονιμότητας, ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων στο έδαφος)
  • Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση εδαφικών οικοσυστημάτων (απογραφή εδαφικών πόρων και αξιολόγηση,ποσοτική εκτίμηση απωλειών εδάφους, νερού και θρεπτικών συστατικών λόγω διάβρωσης, μοντέλα διάβρωσης και συστήματα αειφορικής διαχείρισης εδαφικών πόρων, αντιμετώπιση ερημοποίησης, ρύπανση εδάφους και νερού από γεωργικές δραστηριότητες, αποδόμηση-απομάκρυνση ρυπαντών, συστήματα φυσικής αποκλιμάκωσης, αποκατάσταση λειτουργικών ομάδων εδαφικών μικροοργανισμών)
  • Περιβαλλοντική εδαφολογία (ρύπανση από νιτρικά και φωσφορικά ανιόντα βαρέα μέταλλα και ραδιονουκλεϊδια, μαθηματικά πρότυπα ρύπανσης)
  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Γαιοστατιστικής (αξιολόγηση γαιών, ερμηνεία αεροφωτογραφίας, δορυφορικές απεικονίσεις και αναλύσεις, επισκόπηση εδαφικών πόρων και καταλληλότητα χρήσεων γης)
  • Βιολογία εδάφους και εδαφικά οικοσυστήματα (ρόλος μικροοργανισμών στα φυσικά και γεωργικά οικοσυστήματα, συμβιωτικοί μικροοργανισμοί, μικροοργανισμοι ριζόσφαιρας, εδαφικά μικροπεριβάλλοντα, διαδικασίες αποδόμησης στο εδαφικό οικοσύστημα, μικροβιακές αλληλουχίες, μικροβιακά εδαφικά εμβόλια, βιολογικός έλεγχος εδαφικών παθογόνων, βιολογικοί δείκτες ποιότητας εδαφών, βιολογικοί/ενζυμικοί δείκτες ποιότητας εδαφών, προστασία της λειτουργικής εδαφικής βιοποικοιλότητας)
  • Μελέτη και βελτίωση παθογενών και προβληματικών εδαφών (συνθήκες και διαδικασίες σχηματισμού όξινων, αλατούχων, αλκαλιωμένων και υδρομορφικών εδαφών, τεχνικές βελτίωσης και προστασίας)