Μεταπτυχιακό

Στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλους: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» και «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία».

——————————————————————————————————-

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή Στο ΠΜΣ “Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική” του Τμήματος για το Ακ. Ετος 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπτεμβρίου)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική”του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στις ακόλουθες  κατευθύνσεις:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα δυο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων.

Ο ανώτατος αριθμός Μ.Φ. που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στις προαναφερόμενες  κατευθύνσεις είναι τριάντα (30), δέκα (15) σε κάθε μια κατεύθυνση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν την αίτηση τους από τις 15 Ιουνίου 2023 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 29 Σεπτεμβρίου 2023, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ η ηλεκτρονικά στο email: pms@aua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Γραμματέα του Π.Μ.Σ. κ. Αχιλλέα Αναστασίου (Tηλ. 210 5294044, 210 5294040, e-mail pms@aua.gr), καθώς επίσης στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, κ. Μανώλη Αθανασάκη (Tηλ. 210 5294122).

(ΦΕΚ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ &  ΓΜ της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ με τίτλο “Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική & Γεωργική Μηχανική”.

ΦΕΚ ίδρυσης του ΜΠΣ