Εργ. Γεωργικών Κατασκευών

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Διευθυντής: Καθ. Θ. Μπαρτζάνας
Τηλ: +30 210 529 4045
Fax: +30 210 529 4016
E-mail: t.bartzanas@aua.gr

Έτος Ίδρυσης: 1963 (ΦΕΚ 54/Τεύχος Α/3-5-1963)

Θέση:

 • Κτίριο Ρουσσόπουλου – 1ος Όροφος (Μέλη ΔΕΠ, Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Επιστημονικοί Συνεργάτες)
 • Κτίριο Ρουσσόπουλου – Ισόγειο (Μέλη ΔΕΠ, Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Επιστημονικοί Συνεργάτες, Εργαστηριακοί Χώροι – Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Γραφεία Μεταπτυχιακών Φοιτητών)
 • Αγρόκτημα ΓΠΑ (Θερμοκήπια, Εργαστηριακοί Χώροι – Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Αποθήκες)
 • Πειραματικός Αγρός Σπάτων (Θερμοκήπια χαμηλού ύψους, Μεταλλικό πλαίσιο μελέτης ανεμοφρακτών)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρονται:
Στην Τεχνική Υποδομή

 • Τεχνικό Σχέδιο – Σχεδίαση με Η/Υ
 • Στατική – Αντοχή Υλικών
 • Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Εδαφομηχανική
 • Τοπογραφία
 1. Στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των θερμοκηπιακών και υδροπονικών εγκαταστάσεων, και των πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων
  Α
 2. Στη δημιουργία και τη ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και παραγωγή φυτών (θερμοκήπια, υδροπονικές εγκαταστάσεις, κλπ.) και για τη στέγαση αγροτικών ζώων, με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής
  Α
 3. Στη διαχείριση και αξιοποίηση των υπο-λειμμάτων του αγροδιατροφικού τομέα
  Α
 4. Στην τεχνολογία και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών

Α
Έρευνα

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Γεωργικών Κατασκευών
  Α
 • Τεχνική Μηχανική και Υπολογιστική Μηχανική-Ρευστομηχανική
  Α
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών / Ποιοτικός Έλεγχος και Αντοχή Υλικών
  Α
 • Διαχείριση Αγροτικών Πλαστικών Αποβλήτων
  Α
 • Σχεδιασμός Προϊόντων του Αγρο-διατροφικού τομέα με βάση Υλικά Βιολογικής Προέλευσης και Μέθοδοι Ελέγχου Βιοδιάσπασης
  Α
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Θερμοκηπίων, Υλικά Κατασκευής Θερμοκηπίων, Τεχνητό Περιβάλλον Θερμοκηπίων
  Α
 • Υδροπονικές Εγκαταστάσεις
  Α
 • Τεχνητό Περιβάλλον Χώρων Στέγασης Αγροτικών Ζώων