Γεωργικών Κατασκευών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

 

Διευθυντής:
Τηλ:
Fax:
E-mail:

        Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρονται:

  1. Στην τεχνική υποδομή
  • Τεχνικό Σχέδιο – Σχεδίαση με Η/Υ
  • Στατική – Αντοχή Υλικών
  • Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Μηχανική
  • Εδαφομηχανική
  • Τοπογραφία
  1. Στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, θερμοκηπιακών και υδροπονικών εγκαταστάσεων, κ.λ.π.) και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής
  2. Στη δημιουργία τεχνητού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και παραγωγή φυτών (θερμοκήπια, υδροπονικές εγκαταστάσεις, κλπ.) και για τη στέγαση αγροτικών ζώων με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής
  3. Στη διαχείριση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων του αγροτοδιατροφικού τομέα
  4. Στην τεχνολογία και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών