Γεωργικών Κατασκευών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

 

Διευθυντής: Καθ. Δ. Μπριασούλης
Τηλ: 210 529 4011
Fax: 210 529 4023
E-mail: briassou@aua.gr

        Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρονται:

  1. Στην τεχνική υποδομή
  • Τεχνικό Σχέδιο – Σχεδίαση με Η/Υ
  • Στατική – Αντοχή Υλικών
  • Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Μηχανική
  • Εδαφομηχανική
  • Τοπογραφία
  1. Στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, θερμοκηπίων, ιχθυοτροφείων, κ.λ.π.) και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής
  2. Στη δημιουργία τεχνητού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και παραγωγή φυτών (θερμοκήπια, υδροπονικές εγκαταστάσεις, κλπ.) και για τη στέγαση αγροτικών ζώωνμε την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής
  3. Στη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων του αγροτοδιατροφικού τομέα
  4. Στην τεχνολογία και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών