Γεωργικών Κατασκευών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Διευθυντής: Θ. Μπαρτζάνας
Τηλ: +30 210 529 4045
Fax: +30 210 529 4016
E-mail: t.bartzanas@aua.gr

 

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρονται:

  1. Στην τεχνική υποδομή
  • Τεχνικό Σχέδιο – Σχεδίαση με Η/Υ
  • Στατική – Αντοχή Υλικών
  • Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Μηχανική
  • Εδαφομηχανική
  • Τοπογραφία
  1. Στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, θερμοκηπιακών και υδροπονικών εγκαταστάσεων, κ.λ.π.) και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής
  2. Στη δημιουργία τεχνητού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και παραγωγή φυτών (θερμοκήπια, υδροπονικές εγκαταστάσεις, κλπ.) και για τη στέγαση αγροτικών ζώων με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής
  3. Στη διαχείριση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων του αγροτοδιατροφικού τομέα
  4. Στην τεχνολογία και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών