Ε. Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής

Έρευνα Εργαστηρίου Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι περιοχές ερευνητικής εμπειρίας των μελών του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τις εξής περιοχές:
Ανάλυση, Ολική Ανάλυση, Γεωμετρία, Τοπολογία, Δυναμικά Συστήματα, Υπολογιστική Άλγεβρα, Σχεδιασμός μέσω H/Y (Computer Aided Geometric Design).
Ξεκινώντας από την πεποίθηση ότι η διδασκαλία εξελίσσεται συνεχώς και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σύγχρονη έρευνα στα Μαθηματικά, τα μέλη του Εργαστηρίου δίδουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή. Επίσης μια αναδρομή στην ιστορία των Μαθηματικών δείχνει αδιαμφισβήτητα ότι τα Θεωρητικά Μαθηματικά εφαρμόζονται πολλές φορές άμεσα στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων από διάφορες επιστημονικές περιοχές.
Η έρευνα στο Εργαστήριο αφορά τόσο τομείς των Θεωρητικών Μαθηματικών όπως είναι η Τοπολογία, η Γεωμετρία και η Μαθηματική Ανάλυση, όσο και τομείς των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών όπως είναι η Υπολογιστική Άλγεβρα και Γεωμετρία, η Χαρτογραφία, τα Εφαρμοσμένα Δυναμικά Συστήματα κ.α.
Στην περιοχή της Στατιστικής η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή και ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων ανάλυσης ποσοτικών και κατηγορικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων των Βιολογικών Επιστημών και ειδικότερα της Γεωπονικής Επιστήμης, καθώς και στατιστικών μεθόδων πολυδιάστατης και πολυμεταβλητής ανάλυσης μεγάλου όγκου ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.