Tομείς τμήματος Α.Φ.Π. & Γ.Μ. | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Tομείς τμήματος Α.Φ.Π. & Γ.Μ.

Πρόεδρος Τμήματος : Ιωάννης Αργυροκαστρίτης,  Αν. Καθηγητής   

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Μάσσας, Αν. Καθηγητής

Το τμήμα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ απαρτίζεται από τέσσερις τομείς :

  1. Αγροτικών κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας
  2. Υδατικών Πόρων
  3. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας
  4. Γεωλογικών Επιστημών 

To Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ & ΓΜ) είναι ένα από τα πλέον βασικά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μοναδικό στον Ελληνικό χώρο. Το Τμήμα έχει πολυετή προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας καθώς αποτελεί το κύριο εκφραστή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην γεωργία της χώρας μας, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα,  με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), την διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων (85% της ετήσιας κατανάλωση νερού στην Ελλάδα), τις γεωργικές κατασκευές (θερμοκήπια, στάβλοι), το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτοματισμοί), τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα. Η ερευνητική εμπειρία του τμήματος είναι συνεχής και σημαντική. Τα διεθνή ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται μόνο από το τμήμα αποτελούν σε μέση ετήσια βάση πάνω από το 30% των συνολικών προγραμμάτων όλων των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε τομείς αιχμής σύμφωνα και με τη τελευταία αξιολόγηση του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί:

  • Στη μετάδοση γνώσεων που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
  • Στην εξοικείωση των σπουδαστών με τους τρόπους αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης στα αντικείμενα του ευρύτερου γνωστικού πεδίου του Τμήματος και
  • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στα σχετικά επιστημονικά αντικείμενα

Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής τεχνικής υποδομής, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων όπως το έδαφος και το νερό, με τρόπο που να λαμβάνει εκ των προτέρων υπόψη την αειφορία των πόρων και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις και κατασκευές απαιτούνται για την ανάπτυξη της γεωργίας, η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη υποδομή κάθε χώρας. Τέτοιες κατασκευές είναι τα έργα υποδομής για την αξιοποίηση, μεταφορά και διανομή του νερού, τα έργα στράγγισης, τα αντιπλημμυρικά καθώς και τα έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των εδαφών, τα θερμοκήπια, οι κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές μονάδες, καθώς και οι εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός όπως τα αγροτικά μηχανήματα κατεργασίας εδάφους και συλλογής γεωργικών προϊόντων, η γεωργία ακρίβειας, οι αυτοματισμοί και η ρομποτική στα συστήματα γεωργικής παραγωγής, καθώς επίσης η δημιουργία και η ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ή αναπτύσσονται τα φυτά, ή στεγάζονται τα αγροτικά ζώα ή συντηρούνται τα αγροτικά προϊόντα είναι υποδομή αναγκαία και απαραίτητη για τη χαμηλού κόστους γεωργική παραγωγή και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών άριστης ποιότητας. Απαραίτητο συμπλήρωμα των αγροτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων αποτελεί σήμερα και η διαχείριση και η αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων με την οποία επιτυγχάνεται η αρμονική συνύπαρξη της γεωργίας με το φυσικό περιβάλλον.
Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων όπως η κατάλληλη χρήση του νερού στη γεωργία, οι αρδεύσεις, οι στραγγίσεις,, η κατάλληλη χρήση των εδαφών, η βελτίωσή τους και η προστασία τους, ο προσδιορισμός και η πλήρης γνώση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων νερών και εδαφών καθώς και της σχέσης του συστήματος “έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα” είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αειφόρο και χαμηλού κόστους παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η ανάπτυξη και εφαρμογή των τελευταίων δυνατοτήτων και μεθόδων της Πληροφορικής (GIS, μοντέλα, κ.α.) σε όλους τους παραπάνω τομείς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των διαδικασιών.Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α. έχει μια τεράστια εμπειρία στη σύνδεση πολύ διαφορετικών επιστημών και τεχνολογιών, στην υποβολή και κατάρτιση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων δημιουργίας τεχνικής υποδομής στη γεωργία, αειφόρου αξιοποίησης των φυσικών πόρων, καθώς και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν μοναδικό στην παροχή γνώσεων και τη δημιουργία δεξιοτήτων σε αποφοίτους, που καλούνται να συμβάλουν στην ανάπτυξη του σημαντικού αυτού τομέα της Εθνικής Οικονομίας

Δείτε το πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών

Βραβεύσεις και Διακρίσεις του Τμήματος 

  Σημαντική διάκριση για τον Επίκ. Καθηγητή Ιωάννη Μπαζιώτη  η συμμετοχή του στην Αποστολή  Αναζήτησης Μετεωριτών στην Ανταρκτική AntarcticSearch for Meteorites -ANSMETΣυνέντευξη στο ΑΠΕ Μάιος 2017
    Διεθνή βραβεία για τον Καθηγητή Ιωάννη Βαλιάντζα, και απόδοση Αριστείας από το Υπουργείο Παιδείας (http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/137-irrigation)
    Βράβευση του Επ. Καθηγητή Ιωάννη Παπανικολάου το 2009 ως “Top reviewer”  για το έτος 2008 του Διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Tectonophysics   (2012 JCR5 – Year Impact Factor: 3.131)
O Αν. Καθηγητής Κων/νος Αρβανίτης από τον Ιανουάριο του 2016 είναι Επικεφαλής Εκδότης (Editor-in-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Agricultural Science (ISSN: 2367-9026).International Journal of Agricultural Science
Ο Επ. Καθηγητής Σπυρίδων Φουντάς, είναι Επικεφαλής Εκδότης (Editor-in-Chief) στο διεθνές περιοδικό Computers and Electronics in Agriculture (Elsevier, IF: 1.776)Computers and Electronics in Agriculture
     

Αναγνώριση του Αν. Καθηγητή Σ. Αλεξανδρή από το Περιοδικό Agricultural Water Management (Elsevier) για κρίση εργασίας) το 2015.

 

 

Αναγνώριση του Αν. Καθηγητή Γ. Κάργα  από τα περιοδικά  Catena  και Journal of Hydrology (Elsevier) για κρίσεις  εργασιών το 2017.

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα COROADO (FP7-EC) με Επικεφαλής το Ίδρυμα του ΓΠΑ (Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, Τομέας Υδατικών Πόρων), και Συντονιστή τον Επίκ. Καθηγητή Χρίστο Καραβίτη, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής EC-CELAC Βρυξέλες, (10-11/06/2015), παρουσιάστηκε στους 61 συμμετέχοντες Αρχηγούς των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και συμπεριλήφθηκε στην Επίσημη Έκθεση της διάσκεψης ως ένα από τα δύο πλέον επιτυχημένα μέτρα συνεργασίας σε επίπεδο έρευνας
   

Έπαινος Αγροτικής Αριστείας 2013

Διεθνή διάκριση για τον Αν. Καθηγητή Γ. Κάργας  Guest Editor του Περιοδικού WATER (IF=2.06)