Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

 

Διευθυντής:: Καθ. Ν. Μουστάκας
Τηλέφωνο: +30 210 529 4099
FAX: +30 210 529 4092
E-mail: nmoustakas@aua.gr

 

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρεται στη μελέτη των εδαφικών πόρων και τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασίας του περιβάλλοντος.

 

 • Χημεία και φυσικοχημεία εδαφών (χημικές και φυσικές ιδιότητες, κολλοειδή συστήματα, φαινόμενα ανταλλαγής ιόντων, ορυκτολογική σύσταση των εδαφικών συστατικών
 • Γονιμότητα εδαφών.
 • Αξιολόγηση και ορθολογική χρήση λιπασμάτων
 • Αναλύσεις εδαφών – φυτών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Μορφολογικά χαρακτηριστικά εδαφικών συστημάτων. Μικρομορφολογία εδαφών.
 • Γένεση Ταξινόμηση εδαφών
 • Χαρτογράφηση εδαφών. Εδαφολογικοί χάρτες. Εδαφολογικές μελέτες. Μελέτες ανάπτυξης εδαφολογικών πόρων και πόρων γης.
 • Συστήματα και μοντέλα αξιολόγησης εδαφών.
 • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπισκόπισης στην εδαφολογία.
 • Υποβάθμιση εδαφικών συστημάτων (υποβάθμιση, ερημοποίηση) και σχεδιασμός χρήσεων γεωργικής γης.
 • Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων.
 • Ποιότητα εδάφους και εδαφικές λειτουργίες που την καθορίζουν.
 • Δείκτες ποιότητας εδάφους
 • Ρύπανση εδαφών – περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Μαθηματικά πρότυπα περιγραφής της ρύπανσης.
 • Οικολογική και βιολογική σημασία της ρύπανσης των εδαφών.
 • Οξινα, Αλατούχα, Αλκαλιωμένα, Αλατούχα – Αλκαλιωμένα εδάφη. Μέτρα προστασίας αυτών.