Εργ. Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

 

Διευθυντής:: Καθ. Ι. Μάσσας
Τηλέφωνο: +30 210 529 4098
FAX: +30 210 529 4092
E-mail: massas@aua.gr

 

Έτος Ίδρυσης: 1920 (ΦΕΚ 30.20.1920)

 • Θέση: Κτίριο Κουγέα 1ος Όροφος (Γραμματεία, Αίθουσα Χώρος Εργαστηρίου και Εργαστηριακών Ασκήσεων, Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Βιβλιοθήκη, Γραφεία Καθηγητών, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Αίθουσα Υποψηφίων Διδακτόρων),
 • Κτίριο Διοίκησης Υπόγειο (στο πλαίσιο των  δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου λειτουργούν Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας καλύπτει τo γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και παροχής γνώσης για τη βελτίωση και προστασία των εδαφικών πόρων, την ορθολογική χρήση τους και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Ειδικότερα το Εργαστήριο ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Χημεία και Φυσικοχημεία εδαφών (χημικές και φυσικές ιδιότητες, κολλοειδή συστήματα, φαινόμενα ανταλλαγής ιόντων, ορυκτολογική σύσταση των εδαφικών συστατικών κ.λπ.)
 • Μορφολογικά χαρακτηριστικά εδαφικών συστημάτων, μικρομορφολογία εδαφών
 • Γένεση, Ταξινόμηση εδαφών
 • Χαρτογράφηση εδαφών. Εδαφολογικοί χάρτες. Εδαφολογικές μελέτες. Μελέτες ανάπτυξης εδαφικών πόρων και πόρων γης.
 • Γονιμότητα εδαφών
 • Αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών και αξιολόγηση μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση αναγκών των φυτών σε θρεπτικά και ορθολογική εφαρμογή σχεδίων λίπανσης
 • Βιολογία και μικροβιακή οικολογία εδαφών και ριζόσφαιρας. Αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών στο έδαφος
 • Όξινα, Αλατούχα, Αλκαλιωμένα εδάφη. Μέτρα προστασίας αυτών
 • Συστήματα και μοντέλα αξιολόγησης εδαφών
 • Εφαρμογές Γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπισκόπησης στην εδαφολογία
 • Υποβάθμιση εδαφικών συστημάτων (διάβρωση, ερημοποίηση) και σχεδιασμός χρήσεων γεωργικής γης.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση εδαφικών πόρων
 • Ποιότητα εδάφους και εδαφικές λειτουργίες που την καθορίζουν
 • Δείκτες ποιότητας εδάφους
 • Ρύπανση εδαφών – περιβαλλοντικές μελέτες
 • Μαθηματικά πρότυπα περιγραφής της ρύπανσης
 • Οικολογική και βιολογική σημασία της ρύπανσης των εδαφών

 

 

 

 

 

Οι κυριότεροι ερευνητικοί άξονες του Εργαστηρίου  Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας είναι:

 • Γένεση – Ταξινόμηση εδαφών με έμφαση στη μελέτη του εδάφους σαν ανεξάρτητου φυσικού συστήματος, τη γένεση των εδαφών κάτω από Μεσογειακές κλιματολογικές συνθήκες, σε διαφορετικό μητρικό υλικό και τοπογραφικό ανάγλυφο, υπό την επίδραση διαφορετικών οργανισμών και χρόνου, συστήματα ταξινόμησης εδαφών για την ορθολογική διαχείριση τους.
 • Χημεία – φυσικοχημεία εδαφών με έμφαση στην φυσικοχημική συμπεριφορά των αργίλων, τις αντιδράσεις επιφανείας των ανόργανων και οργανικών κολλοειδών, στους μηχανισμούς προσρόφησης–εκρόφησης θρεπτικών στοιχείων και οργανικών και ανόργανων ρύπων, την ανάλυση οργανικών υλικών, τις διεργασίες χουμοποίησης
 • Εφαρμοσμένη εδαφολογία με έμφαση στη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση των εδαφών, τη μελέτη των προβληματικών εδαφών (όξινα, αλατούχα, αλκαλιωμένα, αλατούχα-αλκαλιωμένα), τη χωρική ανάλυση εδαφολογικών δεδομένων και την κατανόηση της χωρικής κατανομής και της αλληλεξάρτησης κρίσιμων μεταβλητών που αφορούν στη διάβρωση, την αειφορική διαχείριση, την γονιμότητα και τη ρύπανση των εδαφών, την ερμηνεία εδαφολογικών μελετών για διάφορες χρήσεις γης
 • Μικροβιολογία ριζόσφαιρας και εδαφικών οικοσυστημάτων με έμφαση στην απομόνωση, οικολογία και λειτουργία των δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων, μελέτη μυκήτων με επισχετική δράση κατά εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων, και αξιοποίηση αυτών στη γεωργία, μελέτη των επιδράσεων γεωργικών πρακτικών στην δομή και λειτουργία των μικροβιακών κοινοτήτων
 • Γονιμότητα εδαφών και θρέψη φυτών με έμφαση στη διαθεσιμότητα μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην ανακύκλωση και αποδόμηση των οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων στα εδάφη, τους κύκλους C και Ν στα εδάφη, την ορθολογική εφαρμογή και την τεχνολογία των λιπάνσεων, την εδαφοανάλυση τη φυτοανάλυση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 • Ρύπανση και αποκατάσταση εδαφών με έμφαση στη ρύπανση από βαρέα μέταλλα, τη γεωχημική συμπεριφορά των ρύπων και στις τεχνολογίες φυτο-αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών.
 • Ερημοποίηση γαιών με έμφαση στη φύση του φαινομένου και τη σημασία της ερημοποίησης, τους παράγοντες και τις διεργασίες της ερημοποίησης, τον καθορισμό των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών στην ερημοποίηση, τον καθορισμό των δεικτών ερημοποίησης, την εκτίμηση της ερημοποίησης της γης με διάφορα μοντέλα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την υποβάθμιση των γαιών.