Τ. Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

Τομέας Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

 

Διευθυντής: Καθ. Κ. Οιχαλιώτης
Τηλ.: +30 210 529 4096
Fax: +30 210 529 4092
E-mail: ehaliotis@aua.gr

 

Ο Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας περιλαμβάνει το αντίστοιχο Εργαστήριο και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης για τη βελτίωση και προστασία των εδαφικών πόρων και την ορθολογική χρήση τους, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Χημεία και Φυσικοχημεία εδαφών. Γονιμότητα εδαφών. Βιολογία-Οικολογία εδαφών. Λιπάσματα-λιπάνσεις. Αναλύσεις εδαφών – φυτών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Γένεση Ταξινόμηση-Μικρομορφολογία εδαφών. Χαρτογράφηση εδαφών. Σχεδιασμός χρήσεων γης,. Συστήματα και μοντέλα αξιολόγησης εδαφών. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Τηλεπισκόπιση στους Φυσικούς Πόρους. Υποβάθμιση εδαφών. Προβληματικά εδάφη. Αειφορική διαχείριση και προστασία εδαφών. Ρύπανση εδαφών–περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αποκατάσταση-Βιοαποκατάσταση εδαφών.

Ερευνητικά αντικείμενα: Κολλοειδή συστήματα, φαινόμενα ανταλλαγής ιόντων, Μοντέλα προσρόφησης εκρόφησης. Ορυκτολογική σύσταση εδαφών. Δείκτες γένεσης εδαφών. Αξιολόγηση και ορθολογική χρήση λιπασμάτων, Οργανικές λιπάνσεις και βελτιωτικά εδάφους. Ανακύκλωση οργανικών υλών, αποβλήτων και αγροτοβιομηχανικών υποπροϊόντων στα εδάφη. Διαδικασίες βιοαποδόμησης. Υποβάθμιση εδαφών. Ερημοποίηση. Νιτρορύπανση. Ποιότητα εδάφους και εδαφικές λειτουργίες που την καθορίζουν. Δείκτες ποιότητας εδάφους. Όξινα, Αλατούχα και Αλκαλιωμένα, εδάφη, αποκατάσταση και  μέτρα προστασίας αυτών. Αξιολόγηση εδαφών. Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων. Χαρτογράφηση εδαφών, Εδαφολογικοί χάρτες, Εδαφολογικές μελέτες. Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπισκόπισης στην ορθολογική χρήση-διαχείριση εδαφών, Ρύπανση εδαφών με οργανικούς ρύπους και βαρέα μέταλλα.

 

Παρουσίαση του Τομέα Ε&ΓΧ στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ