Εδαφολογία & Γεωργική Χημεία | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Τομέας Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

 

Διευθυντής: Καθ. Ν. Μουστάκας
Τηλέφωνο: +30 210 529 4099
FAX: +30 210 529 4092
E-mail: nmoustakas@aua.gr

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρεται στη μελέτη των εδαφικών πόρων και τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασίας του περιβάλλοντος.

 Παρουσίαση του Τομέα Ε&ΓΧ στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ    

 • Χημεία και φυσικοχημεία εδαφών (χημικές και φυσικές ιδιότητες, κολλοειδή συστήματα, φαινόμενα ανταλλαγής ιόντων, ορυκτολογική σύσταση των εδαφικών συστατικών
 • Γονιμότητα εδαφών.
 • Αξιολόγηση και ορθολογική χρήση λιπασμάτων
 • Αναλύσεις εδαφών – φυτών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Μορφολογικά χαρακτηριστικά εδαφικών συστημάτων. Μικρομορφολογία εδαφών.
 • Γένεση Ταξινόμηση εδαφών
 • Χαρτογράφηση εδαφών. Εδαφολογικοί χάρτες. Εδαφολογικές μελέτες. Μελέτες ανάπτυξης εδαφολογικών πόρων και πόρων γης.
 • Συστήματα και μοντέλα αξιολόγησης εδαφών.
 • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπισκόπισης στην εδαφολογία.
 • Υποβάθμιση εδαφικών συστημάτων (υποβάθμιση, ερημοποίηση) και σχεδιασμός χρήσεων γεωργικής γης.
 • Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων.
 • Ποιότητα εδάφους και εδαφικές λειτουργίες που την καθορίζουν.
 • Δείκτες ποιότητας εδάφους
 • Ρύπανση εδαφών – περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Μαθηματικά πρότυπα περιγραφής της ρύπανσης.
 • Οικολογική και βιολογική σημασία της ρύπανσης των εδαφών.
 • Οξινα, Αλατούχα, Αλκαλιωμένα, Αλατούχα – Αλκαλιωμένα εδάφη. Μέτρα προστασίας αυτών.