Ορυκτολογίας και Γεωλογίας | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Ορυκτολογίας και Γεωλογίας

Το Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας ανήκει στο  Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα παλαιότερα Εργαστήρια, καθώς ιδρύθηκε με την έναρξη λειτουργίας της τότε Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής (14/01/1920). Διατελέσαντες Διευθυντές του υπήρξαν οι Καθηγητές Γεωργαλάς (Ακαδημαϊκός), Βορεάδης, Παρασκευαϊδης, Δάβη και Μιγκίρος. Σήμερα διευθυντής είναι ο Καθηγητής Γ. Σταμάτης.

Το Εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές και  ερευνητικές ανάγκες στους ευρύτερους τομείς των ακόλουθων επιστημονικών ενοτήτων:

Ορυκτολογία: Ορυκτολογία – Ορυκτοχημεία, Πετρογραφία – Πετροχημεία, Γεωχημεία – Ρύπανση, Οικονομική Γεωλογία – Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα.
Γεωλογία: Δομική και Τεκτονική Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Υδρογεωλογία (εκμετάλλευση υπογείων υδροφορέων, υδροχημεία, προστασία υδροφορέων έναντι ρύπανσης και  μόλυνσης), Γεωφυσική.
Γεωμορφολογία: Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ωκεανογραφία.
Τηλεπισκόπηση: Γενικές αρχές, Επεξεργασία δεδομένων, Ταξινόμηση, Φωτοερμηνεία, Εφαρμογές, Συνδυασμός χρήσης δεδομένων Τηλεπισκόπησης και GIS.

Το Εργαστήριο παρουσιάζει οργανωτική δυναμική διάρθρωση, σε τομείς δραστηριοτήτων και επιστημονικό προσωπικό, κατά εξειδίκευση και θεματικό αντικείμενο. Δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς εργασιών για τους οποίους έχει τον αναγκαίο εξοπλισμό, σε επιστημονικά όργανα, Η/Υ και λογισμικό.