Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός Εισακτέων


Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ για την εκπόνηση ΜΔΕ που θα εγγράφονται κάθε χρόνο ορίζεται σε 30 κατ’ ανώτατο όριο.
 

Προσωπικό

Στο εκπαιδευτικό έργο του ΠΜΣ συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, με διεθνή επιστημονική αναγνώριση και πολύχρονη διδακτική πείρα. Σε ειδικές ωστόσο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η απασχόληση διδακτικού προσωπικού και από άλλα Τμήματα του ΓΠΑ ή άλλων Πανεπιστημίων, εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του ν. 2083/92 και του άρθρ. 5 του ν. 3685/2008.

 

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ διαθέτει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (κτιριακές εγκαταστάσεις, σύγχρονο και διαρκώς ανανεούμενο μηχανολογικό, τεχνολογικό και επιστημονικό εξοπλισμό) για την απρόσκοπτη και πλήρη εκτέλεση του ΠΜΣ.

Το Γ.Π.Α. διαθέτει επίσης βιβλιοθήκη που μπορεί να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος.

 

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

 
 

Κόστος Λειτουργίας


Για την συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων η οποία καθορίζεται από την Συνέλευση του τμήματος.
 

Συνοδευτικά αρχεία

 

 Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής
 Αίτηση Πιστοιποιητικού
 Γενική Αίτηση
 Ορισμός Τριμελούς επιτροπής & Θέματος Μ.Δ.
 Δήλωση Μαθημάτων επιλογής
 Ορισμός ημ/νιας Παρουσίασης Μ.Δ.
Βαθμολογία Διατριβής

 

 

Επικοινωνία


Γραφείο Οργάνωσης, Συντονισμού & Γραμματειακής Υποστήριξης του Π.Μ.Σ.
Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός, Αθήνα
Υπεύθυνος Γραφείου:  Αναστασίου Αχιλλέας Τηλ. 2105294044 2105294040 /FAX : 210 52 94 044
E-mail: pms@aua.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Ν. Δέρκας
Τηλ.: 210 52 94030 FAX: 210 52 94081
E-mail: ndercas1@aua.gr