ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου.
Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ διαμορφώνεται, μεταβάλλεται, βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις, και ανατροφοδοτείται διαρκώς με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό).
Η ΠΔΠ του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ χαράσσεται με γνώμονα γενικά την υποστήριξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και του επιστημονικού προσανατολισμού των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) που προσφέρει το Τμήμα – τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – αλλά και με σκοπό να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση υψηλής ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και με συμμόρφωση προς τις αρχές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
Η χάραξη της ΠΔΠ του Τμήματος επικεντρώνεται στην προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου των ΠΣ καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται κάθε φορά, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, με απώτερο σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Βασικό συστατικό των ΠΣ του Τμήματος αποτελεί το ΠΠΣ το οποίο αντανακλά και αναδεικνύει τη βασική επιστημονική και ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ. Την ευθύνη έγκρισης της ΠΔΠ έχει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών(ΟΜΕΑ, ΕΠΣ κλπ.). Ειδικότερα, η ΠΔΠ του ΠΠΣ του Τμήματος περιλαμβάνει δράσεις και διαδικασίες που διασφαλίζουν και τεκμηριώνουν τα ακόλουθα:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
  • την ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ,
  • την επιδίωξη και επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • τους τρόπους διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού έργου που παράγεται από τα μέλη του Τμήματος,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
  • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
  • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Top